Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 16-то заседание, което ще се проведе на 15.12.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 16-то заседание, което ще се проведе на 15.12.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 380 Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.Л. 388 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
3. К.Л. 389 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
4. К.Л. 394 Учредяване право на управление на Община Русе върху имот – публична държавна собственост, находящ се в землището на с. Николово, община Русе, местност „Текето“
5. К.Л. 395 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№ 1 (бивш Хлебозавод)
6. К.Л. 392 Учредяване право на пристрояване за изграждане на външен асансьор към съществуващата сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с адрес: в гр. Русе, ул. „Николаевска“№1
7. К.Л. 393 Прекратяване на съсобственост в ПИ 63427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв. 236 по регулационен план), с административен адрес в град Русе, ул. „Хан Аспарух“№35, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
8. К.Л. 390 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
9. К.Л. 386 Промяна на Решение № 83 прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
10. Изказване на Георги Манев – вх. № 908/06.12.2016 г.
11. К.Л. 379 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
12. К.Л. 378 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
13. К.Л. 397 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
14. К.Л. 396 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
15. К.Л. 381 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за разкриване на Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие
16. К.Л. 387 Актуализация на бюджета за 2016 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
17. Партньорско споразумение по проект „Образователна интеграция – право с дългосрочен ефект“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
18. К.Л. 384 Проект за 57. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2017 г.
19. К.Л. 383 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2017 г.
20. К.Л. 382 Отпускане на персонална пенсия
21. К.Л. 385 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
22. Опрощаване на публично вземане на Незиде Шукри Ахмед
23. Приемане на план за заседанията на ОбС-Русе за първото тримесечие на 2017 г.
24. Питания на общински съветници
25. Изказване на Светлозар Ангелов – вх. № 910/07.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)