Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 и чл.28а от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.4, ал.3-ал.6 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет- Русе на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. К.л.378 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2020 r. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 r.
2. К.л.377 Решение за отказ за приемане на искане на концесионера „АРИСТОН-С’ ООД за изменение на Договор от 16.02.2006 г. за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, rp. Русе
3. К.л.363 Предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на rp. Русе, с адрес: rp. Русе, ул. ,,Професор Димитър Баларев“ №2, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
4. К.л.365 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет- Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначени

5. К.л.366 Изменения и/или допълнения на нормативни актове на Общински съвет- Русе, предвиждащи неприсъствени заседания на комисии
6. К.л.369 Поправка на очевидна фактическа грешка
7. К.л.373 Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – регион Русе“
8. К.л.374 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем и обекти по чл. 56 от ЗУТ
9. К.л.383 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки
10 . К.л.375 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
11. Заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2021 г. (петък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 05.03.2021 г. (петък)
12. К.л.376 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. ,,Алея Възраждане“ №58, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, ул. ,,Алея Възраждане“ №58, ет. 1 на ДГ „Ралица“ – Русе
13. К.л.371 Одобряване на договор за сътрудничество с „МЕГАПАРТС“ ООД за организиране дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, в изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
14. К.л.372 Провеждане на процедура за промяна на територията от земеделска в горска за имот с идентификатор 47336.80.268 в землището на гр.Мартен във връзка с реализацията на обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново
15. К.л.367 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
16. К.л.379 Одобряване на споразумение за сътрудничество
17. К.л.380 Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, считано от 01.01.2021 г.
18. К.л.381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща промяна таксите дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование
19. К.л.382 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа+“ по ОП РЧР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
20. К.л.384 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе и кметовете на кметства в Община Русе
21. К.л.364 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на пътна връзка през ПИ 63427.314.84 в м. „Коев кладенец“, землище на гр. Русе
22. К.л.368 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – пътна връзка за ПИ 63427.106.41 в м. ,,Харманлъка“, землище на гр. Русе
23. К.л.370 Промяна в състава на постоянни комисии
24. Извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
25. К.л.385 Отчет за дейността на Общински съвет- Русе и неговите комисии за периода май 2020 г. – декември 2020 г.
26. Приемане на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец септември 2020 – месец декември 2020 година.
27. Даване на съгласие Община Русе да придобие възмездно право на ползване за срок от 2 години върху движима вещ собственост на Община Белене – Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване
28. Питания на общински съветници
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иво Пазарждиев/