Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на дневен ред
 2. К.л.386 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 3. К.л.387 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе
 4. К.л.398 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година
 5. К.л.397 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 6. К.л.391 Утвърждаване управител на „Център по дентална медицина – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 7. К.л.400 Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 63427.2.2402 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Карлък” №6, на основание чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и чл. 33 от ЗС
 8. К.л.401 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №52 и №54
 9. К.л.402 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на осем броя  гаражи върху                  имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Юндола“
 10. Учредяване възмездно право на строеж и право на сервитут в полза на  „Електроразпределение Север“ АД за изграждане на обект: „Нов трафопост тип БКТП с два броя ТM 1000 kVA“ върху общински недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.424 по КККР на град Русе /УПИ V-424 – За жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 675 по регулационния план на град Русе/
 11. К.л.396 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Русе, местност „Моргуля“.
 12. К.л.392 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 31.12.2020 година  
 13. К.л.393 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 14. К.л.388 Изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе
 15. К.л.394 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 16. К.л.389 Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /НФПРСКСДОР/
 17. К.л.399 Участие на Община Русе в Интегриран проект  по Програма LIFE 2014-2020 на ЕС, подпрограма „Действия по климата 2020“.
 18. К.л.403 Промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ Русе
 19. К.л.395 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.297, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 20. К.л.390 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 21. Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от  Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание
 22. Промяна на Решение № 374/14.12.2021 г.
 23. Питания
 24. Изказване на Андрей Радев
 25. Изказване на Мариян Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Иво Пазараджиев/