Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 18-то извънредно заседание, което ще се проведе на 31.01.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 18-то извънредно заседание, което ще се проведе на 31.01.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 413 Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник
2. К.Л. 414 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2016 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2017 г.
3. К.Л. 415 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.
4. Изказване на Георги Манев
5. К.Л. 416 Приемане бюджета на Община Русе за 2017 година и Приложенията към него
6. Проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“
7. Питания
8. Изказване на Мариян Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)