Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 19-то заседание, което ще се проведе на 09.03.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 19-то заседание, което ще се проведе на 09.03.2021  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на дневен ред.
  2. К.л.405 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2020 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021 г. 
  3. К.л.406 Приемане Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе.
  4. К.л.407 Приемане бюджета  на Община Русе за 2021 година и приложенията към него /с преходен остатьк/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /Иво Пазарджиев/