Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 2-ро заседание на Общински съвет-Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет-Русе на 2-ро заседание, което ще се проведе на 19.12.2007 г. от 9.00 часа в сградата на  Община Русе, зала „Св. Георги”  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

                Вносител: Временна комисия по изготвяне на Правилника

2. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 г.

            Вносител: Кмет на Община Русе

3. Придобиване право на собственост от Община Русе върху имот държавна собственост.

            Вносител: Кмет на Община Русе

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                    /Искрен Веселинов/