Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
  2. Определяне броя и избор заместник – председатели на Общински съвет – Русе
  3. Избор на състав и ръководство на постоянните комисии;
  4. Избор на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт;
  5. Избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие;
  6. Определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член;
  7. Приемане на график на заседанията на Общински съвет – Русе до края на 2019 г. и за първото тримесечие на 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/