Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 21-то заседание, което ще се проведе на 22.04.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка

 На основание чл. 23, ал.4, т.1, във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 21-то заседание, което ще се проведе на  22.04.2021  г. от 9.00 часа  посредством видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Избор на заместник – председател на Общински съвет – Русе
 2. К.л.439 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
 3. К.л.456 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
 4. К.л.457 Промяна в списъците с общински жилища
 5. К.л.458 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на склад, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Георги Бенковски“ №33
 6. К.л.459 Учредяване възмездно право на пристрояване към съществуващи гараж и лятна кухня в имот общинска собственост, находящ се в с. Сандрово, ул. „Сергей Румянцев“    
 7. К.л.460 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад към съществуващ гараж №2, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“ №24
 8. К.л.461 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №42 и №42А
 9. К.л.462 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 10. К.л.463 Откриване на процедура за провеждане на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №80, представляващ УПИ V в квартал 7 по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 11. К.л.464 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 12. К.л.465 Съгласие за продажба на общински терен от 7 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXII-3305 в кв. 17 по регулационния план на град Русе
 13. К.л.466 Съгласие за продажба на общински терен от 2 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XI-2213 в кв. 201 по регулационния план на град Русе
 14. К.л.469 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Калето“, землище на гр. Мартен, община Русе
 15. К.л.470 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 16. К.л.441 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 17. К.л.453 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 18. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
 19. К.л.448 Одобряване на договор за сътрудничество с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на Община Русе“
 20. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 21. К.л.443 Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“
 22. К.л.444 Създаване на социална услуга „Социални жилища“ по чл. 15, т. 3 от Закона за социалните услуги, считано от 01.05.2021 г.
 23. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 24. К.л.447 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.05.2021г.
 25. Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Русе“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 26. К.л.455 Приемане на Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022 
 27. К.л.446 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията
 28. К.л.449 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване на ПИ 02796.95.311, местност „Селището“, с. Басарбово, община Русе
 29. К.л.450 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,  находящ  се  в  местността   „Липата“, землище на с. Николово, община Русе
 30. К.л.451 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността   „НАД СЕЛО“, землище на с. Николово, община Русе
 31. К.л.452 Одобряване  на  задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за регулация /ПР/ и Изменение на план за регулация /ИПР/ в Източна промишлена зона
 32. К.л.467 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2366, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 33. К.л. 471 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе
 34. К.л. 472 Създаване на работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички училища на територията на Община Русе
 35. К.л.440 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе
 36. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии
 37. Промяна на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт
 38. Промяна на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 39. Питания
 40. Изказвания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                        /Иво Пазарджиев/