Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 479 Стартиране на процедура за пряко възлагане, превозите по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД
 2. К.л. 490 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, гр. Русе, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.
 3. К.л. 491 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Кръстец“ №81, кв. Дружба II-„Селеметя“, град Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2021 г.
 4. К.л. 473 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 5. К.л. 474 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“№37
 6. К.л. 478 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 65348.66.7 по КККР на с. Сандрово, местност Люцерните, община Русе
 7. К.л. 480 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-876 в кв. 103 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 8. К.л. 481 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXII-667 в кв. 48 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 9. К.л. 482 Съгласие за продажба на общински терен от 8 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-31 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 10. К.л. 483 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Лисец“ №56
 11. К.л. 496 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 12. К.л. 497 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе
 13. К.л. 500 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“№12
 14. К.л. 501 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 194,55/509 ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2986 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“№7
 15. К.л. 502 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 16. К.л.  503 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 17. К.л. 485 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 18. К.л. 486 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
 19. К.л. 487 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе 
 20. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
 21. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 22. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
 23. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
 24. К.л 475 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2021 година
 25. К.л. 476 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.
 26. К.л. 477 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2020 
 27. К.л. 488 Увеличаване капацитета на смесените яслени групи в Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла № 9, Детска ясла №12 и Детска ясла №15 в Община Русе
 28. Изказване на Мариян Димитров – вх.№425/2021 г.
 29. К.л. 489 Отпускане на еднократна, целева помощ от бюджета на община Русе на лица заболели от COVID 19
 30. К.л. 493 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.106, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе
 31.  К.л. 494 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.2337, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 32. К.л. 495 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.297 по КККР на гр. Русе, местност Касева чешма, община Русе
 33. К.л. 506 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 65348.68.69 и 65348.18.117, с НТП – пасище, публична общинска собственост
 34. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 35. К.л. 507 Приемане на Отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец Януари 2021 – месец Март 2021 година
 36. Питания от общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                        /Иво Пазарджиев/