Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказване на Любо Ганев
 2. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 513/2021 г.
 3. К.л. 522 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
 4. К.л. 525 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 5. К.л. 529 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Сплендид“ АД 
 6. К.л. 513 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“
 7. К.л. 514 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 8. К.л. 515 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, Община Русе
 9. К.л. 516 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 10. К.л. 517 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност „Боклоджа“
 11. К.л. 518 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет.3
 12. К.л. 519 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет.4
 13. К.л. 520 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №7
 14. К.л. 521 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 15. К.л. 508 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 16. К.л. 509 Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 17. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 18. К.л. 511 Изменение в т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 19. К.л. 528 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта – обект –физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“
 20. К.л. 510 Предложение за разкриване на две дневни смесени групи към Детска ясла № 15, гр. Русе., считано от 01.01.2022 г.
 21. К.л. 523 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
 22. К.л. 524 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
 23. К.л. 512 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20 кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе
 24. К.л. 527 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе
 25. Питания на общински съветници
 26. Изказване от Даниел Джумалийски – вх.№511/2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/