Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 22.06.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 23-то заседание, което ще се проведе на 22.06.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л 535 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
2. К.Л. 536 Откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2136.4.24 и административен адрес, гр. Русе, ул. Борисова №51, вх. 1, АОС №6621/23.01.2012 г.
3. К.Л. 537 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот със застроена в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
4. К.Л. 538 Решение за приватизация чрез търг с явно наддаване на поземлен имот със застроена в него едноетажна сграда, съгласно АОС №8142/06.01.2017 г., ул. „Свети Димитър Басарбовски“, Община Русе
5. К.Л. 539 Решение за приватизация чрез търг с явно наддаване на поземлен имот със застроена в него масивна едноетажна сграда за търговия, съгласно АОС №8102/24.08.2016 г. в с. Червена вода, Община Русе
6. К.Л. 544 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, на ОП „Спортни имоти“
7. К.Л. 545 Учредяване възмездно право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр.Русе, ул. „Бабуна планина“
8. К.Л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен
9. К.Л. 547 Съгласие за продажба на общински терени от 12 кв.м. и 46 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XIV-402 и УПИ XIII-402 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
10. К.Л. 548 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
11. К.Л. 550 Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
12. К.Л. 552 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 553 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
14. К.Л. 543 Определяне на начин и количества за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
15. К.Л. 554 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
16. К.Л. 531 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
17. К.Л.532 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
18. К.Л. 533 Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
19. К.Л. 551 Проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“
20. К.Л. 542 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2017 година
21. К.Л. 549 Преобразуване на Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Русе от общинско училище в общински център за специална образователна подкрепа
22. К.Л 534 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.466, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
23. К.Л. 540 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.299.30 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
24. К.Л. 541 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.277.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
25. Промяна в състава на комисии
26. Питания на общински съветници
27. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 430/16.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)