Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказване на Георги Георгиев – вх.№ 701/2021 г.
 2. Изказване на Румен Марков – вх.№ 701/2021 г.
 3. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация
 4. К.Л. № 551 Инвестиция за изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“, гр. Русе
 5. К.Л. № 560 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 6. К.Л. № 561 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ¼ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“
 7. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе
 8. К.Л. № 556 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Шкодра“ №25
 9. К.Л. № 557 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с Червена вода, Община Русе, м. „Среден баир“
 10. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе
 11. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 12. К.Л. № 585 Закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе и промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“
 13. К.Л. № 558 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопровод през ПИ 65348.216.32 и ПИ 02796.101.487 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 14. К.Л. № 559 Съгласие за продажба на общински терен от 3 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-54 в кв. 4 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 15. К.Л. № 562 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 16. К.Л. № 563 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод)
 17. К.Л. № 564 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти, находящи се в град Русе
 18. К.Л. № 565. Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост, представляващ УПИ I- 196 с  площ от 6210 кв.м., ведно с построените в него сгради по регулационния план на с. Долно Абланово, община Русе, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
 19. К.Л. № 570 Застраховане на жилищни имоти – частна общинска собственост
 20. К.Л. № 571 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ IX-614 в кв. 170 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 21. К.Л. № 572 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Доростол“ №125 и ул. „Доростол“ №127
 22. К.Л. № 573 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща част от сграда с идентификатор 63427.1.94.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 63427.1.94 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. “Алея Възраждане“ № 58
 23. К.Л. № 574 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, общинска собственост, намиращ се гр.Русе  на „Водоснабдяване и канализация“  ООД – Русе
 24. К.Л. № 586 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-1703 в кв. 236 по регулационния план на град Русе
 25. К.Л. № 587 Откриване процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС
 26. К.Л. № 575 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
 27. К.Л. № 576 Провеждане на процедура по чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 28. К.Л. № 577 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“
 29. К.Л № 578 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе
 30. К.Л. № 579 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България“
 31. К.Л. № 536 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“
 32. К.Л. № 550 Промяна в приложение №1 към Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“
 33. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.
 34. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година
 35. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г.
 36. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 37. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе
 38. К.Л. № 552 Одобряване на договор за сътрудничество с „Екобатери“ АД с предмет: „Планиране, организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на Община Русе“
 39. К.Л. № 583 Сключване на договор за сътрудничество с неправителствени организации
 40. К.Л. № 580 Формиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и една слята паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година
 41. К.Л. № 581 Даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен)
 42. К.Л. № 541 Одобряване на Окончателен проект на Подробен устройствен план План за застрояване на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, Община Русе
 43. К.Л. № 542 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –   план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе
 44. К.Л. № 543 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“
 45. К.Л. № 544 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 и ПЗ на 47336.62.4, находящи се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе
 46. К.Л. № 545 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план  за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.1971, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 47. К.Л. № 546 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.420, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 48. К.Л. № 547 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.159.668, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 49. К.Л. № 548 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“
 50. К.Л. № 549 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе
 51. К.Л. № 553 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.159.699 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 52. К.Л. № 554 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово
 53. К.Л. № 555 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия  за обект: „Трансформаторен пост тип БКТП и кабели средно напрежение към него в ПИ 63427.186.12 в м. „Гъстите круши“, землище на гр. Русе“
 54. К.Л. № 569 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.212, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 55. К.Л. № 582 Отмяна на Решение № 584 по Протокол № 24/15.07.2021 г. на ОбС – Русе
 56. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                   /Иво Пазарджиев/