Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.619 Одобрение на инициатива за усвояване на нисколихвен кредит, чрез финансирането по финансовия инструмент JESSICA ОПРР 2007-2013 за закупуване на медицинска техника – компютърен томограф – скенер, необходим за диагностичната дейност на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД с принципал Община Русе
 2. К.л.620 Учредяване на медицински център за извънболнична помощ на „СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе“ ЕООД
 3. К.л.612 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
 4. К.л.602 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 5. К.л.607 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 6. К.л.593 Определяне на жилища за продажба
 7. К.л.588 Приемане на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
 8. К.л.589 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 9. К.л.599 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-517 в кв. 49 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 10. К.л.600 Съгласие за продажба на общински терен от 46 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXI-408 в кв. 17 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 11. К.л.601 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IV-1590 в кв. 73 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 12. К.л.603 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе
 13. К.л.604 Одобряване на споразумение за сътрудничество за подготовката и изпълнението на „Проект за изграждане на активно младежко гражданство в Русе и региона“
 14. К.л.605 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“
 15. К.л.606  Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, в Източна промишлена зона, местността „Слатина“
 16. К.л.608 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 17. К.л.609 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 18. К.л.615   Откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.101 – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ЕКАТТЕ: 63427, Община Русе, ул. „Юндола“ №23, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 19.  К.л.616  Учредяване възмездно право на пристрояване към обект „Снек бар и билярдна зала“, в гр. Русе, кв. „Дружба“ 3, ул. „Стоян Михайловски“
 20.  К.л.617   Учредяване възмездно право на пристрояване върху имот – частна общинска собственост за разширение на съществуваща сграда с идентификарор 63427.6.166.1 по КККР на гр. Русе
 21. К.л.594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ  
 22. К.л.595 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе  
 23. К.л.596 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 24. К.л.621 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС намиращ се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 1
 25. К.л.613 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година  
 26. К.л.614 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи  право    на транспортни разходи, съгласно чл. 37 ал.1 т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС №408/23.12.2020г. от Бюджет 2021 година,  утвърден с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/09.03.2021г. – Приложение № 18 
 27. К.л.598 Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение за сътрудничество от 28.06.2021 г., по проект: „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020
 28. К.л.610 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 29. К.л.611 Дофинансиране на паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2021/2022 година в ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
 30. К.л.591 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Център за обществена подкрепа, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 31. К.л.618 Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект BGENERGY-2.001-033 “ Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 32. Вх. № 829  Дарение от страна на Община Русе на движими вещи – частна общинска собственост – компостери, в полза на заявилите физически лица и образователни институции от Община Русе
 33. Вх. № 834 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGENVIRONMENT-3.002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 34. К.л.590 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 35. К.л.597 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 47336.300.1, местност „Калето“, землището на гр. Мартен, община Русе
 36. К.л.592 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 37. К.л.540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 38. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/