Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 19.10.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 19.10.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с административен адрес: ул. Николаевска №54, АОС №7132/14.01.2014 г.
2. К.Л. 635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
3. К.Л. 636 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
4. К.Л. 637 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5. К.Л. 638 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30
6. К.Л. 639 Съгласие за продажба на общински терен от 18 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1902 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
7. К.Л. 640 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVI-1739 в кв. 5 по регулационния план на град Мартен, Община Русе
8. К.Л. 641 Съгласие за продажба на общински терени от 17 кв.м. и 6 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1131 и УПИ XIX-1132 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
9. К.Л. 642 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 226 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №56
10. К.Л. 643 Изменение на Картата на възстановената собственост /КВС/ с корекция в имотните граници на имоти №000237, 000773 и 000474 и нанасяне на съществуващи сгради в тях, в землището на с. Червена вода
11. К.Л. 644 Отнемане на предоставено право на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал) и предоставяне за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе
12. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, етаж 1, за поставяне на автомат за топли напитки
14. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 2, за поставяне на автомат за топли напитки
15. К.Л. 631 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична
общинска собственост, гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, за поставяне автомат за топли напитки
16. К.Л. 632 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и детски градини на територията на Община Русе
17. К.Л. 633 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Център Динамика”
18. К.Л. 634 Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, ет. 5
19. Съгласие за придобиване на безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – публична държавна собственост
20. Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт Русе“ АД
21. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
22. К.Л. 646 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
23. К.Л. 647 Утвърждаване на непълни паралелки с пълняемост под задължения минимум за учебната 2017/2018 година
24. КЛ. 625 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код ЕКАТТЕ 47336, Община Русе
25. К.Л. 626 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 001008 в землището на с. Червена вода
26. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
27. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
28. Предложение от местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк и построяването на асансьор към него, за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Бойко Никифоров
31. Изказване на Мариян Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)