Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 27-то заседание, което ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 27-то заседание, което ще се проведе на 23.11.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

К.Л. 649 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на ул. „Бабуна планина“№17, ж.к. „Здравец-север 1“, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.

К.Л. 650 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на едноетажна сграда за търговия, намираща се на алея „Бели брези“№10, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.

К.Л. 661 Промяна в списъците с общински жилища

К.Л. 662 Учредяване на право на строеж за изграждане на трансформаторен пост и на сервитутно право около външните стени на енергийния обект съобразно Закона за енергетиката, в полза на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, в общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан“

К.Л. 663 Съгласие за продажба на терен от 30 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1087 в кв. 72 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе

К.Л. 664 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, предсатвляващ придаваем терен от 92,50 кв. м., приобщен към УПИ VII-5023 в кв. 726 по регулационния план на град Русе

К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1764 кв. м., с трайно ползване предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване , находящ се в гр. Русе, ул. „Огражден“

К.Л. 666 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта на гр. Русе, засягащи общински имот с идентификатор 63427.8.1206, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона“

К.Л. 667 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Постройка на допълващо застрояване – за отоплителни материали и инвентар“ върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „България“№116

К.Л. 653 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. на територията на гр. Русе

К.Л. 654 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост в гр. Мартен, Община Русе

К.Л. 655 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар

К.Л. 656 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства

К.Л. 657 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

К.Л. 658 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“ Русе – „Дунав – Завинаги“

К.Л. 659 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на ветераните от войните на България“

К.Л. 660 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на лица с тежки физически увреждания – Смелост – Русе“

К.Л. 669 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и обслужващи звена от общинската образователна система на територията на Община Русе

К.Л. 651 Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на „Самостоятелен обект – масивен склад“ в сграда разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.719

К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година

К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година

К.Л. 677 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18

К.Л. 652 Промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Детелина“ – гр. Русе и ДГ „Чучулига“ – гр. Русе
Споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Еквилибриум“, по проект „Академия за Бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме“ на Министерство на труда и социалната политика.
К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе

К.Л. 672 Одобряване на варианти за разширение на ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ /Сарайския мост/

К.Л. 671 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“

К.Л. 648 Дава съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства

К.Л. 673 Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД

К.Л. 674 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“АД /УМБАЛ-РУСЕ“АД/

Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 781/2017 г.

Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 786/2017 г.

К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата

Питания на общински съветници

Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 787/2017 г.

Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 800/2017 г.

Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 801/2017 г.

Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 802/2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)