Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа

На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а  от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 669 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. 710 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 3. К.л. 670 Даване на съгласие за сключване на договор, за пряко възлагане на обществен превоз на пътници с „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като вътрешен оператор по смисъла на Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. (Наредбата) и Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2007г.
 4. К.л. 671 Одобряване на споразумение  между управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2021 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 5. К.л. 673 Провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
 6. К.л. 674 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 7. К.л. 675 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 8. К.л. 676 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – частна държавна собственост с идентификатор 63427.147.275 по КККР на гр. Русе, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
 9. К.л. 677 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост с идентификатор 63427.179.44 по КККР на гр. Русе, находящ се в Русе, местност „Орта Екенлик“, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
 10. К.л. 678 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, за нуждите на Детска ясла №15
 11. К.л. 679 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Рига“ №1, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост
 12. К.л. 681 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“   
 13. К.л. 682 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-1316 в кв. 331 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 14. К.л. 683 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ X-1920 в кв. 164 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 15. К.л. 684 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-62 в кв. 6 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе
 16. К.л. 685 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе 
 17. К.л. 686 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7  
 18. К.л. 687 Промяна в списъците с общински жилища
 19. К.л. 688 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 20. К.л. 689 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над   3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 21. К.л. 690 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за консулски помещения с прилежащ терен на Генерално консулство на Русия в гр. Русе
 22. К.л. 691 Подпомагане на Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“
 23. Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.
 24. К.л. 711 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.37, ал.1, т.1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. от бюджет 2021 г., утвърден с Решение на ОбС № 424, прието с Протокол № 19/09.03.2021 г. – Приложение № 18 
 25. К.л. 672 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе
 26. К.л. 692 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 27. К.л. 693 Приемане на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея
 28. К.л. 694 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да приеме предложението за партньорство по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021 на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
 29. К.л. 695 Кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“
 30. К.л. 696 Поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № 681, прието с Протокол № 27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе
 31. К.л. 697 Одобряване на Меморандум за сътрудничество във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини
 32. К.л. 698 Одобряване на споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2022
 33. К.л. 699 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2022 г.
 34. К.л. 700 Отчет за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2021
 35. К.л. 701 Програма и бюджет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2022 г.
 36. К.л. 702 Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 37. К.л. 703 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КККР на гр. Русе и изменение план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КККР на гр. Русе, местност „Мерата“, землището на гр. Русе, община Русе
 38. К.л. 704 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 39. К.л. 705 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.159.54, местност „Кону бунар“, землището на гр. Русе, община Русе
 40. К.л. 706 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 65348.32.184 и 65348.65.182, местност „Мерата“, по плана на с. Сандрово, община Русе
 41. К.л. 707 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.169.595 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 42. К.л. 708 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.299.21 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 43. К.л. 709 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Изменение план улична регулация на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; Изменение план за регулация на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; План за застрояване за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе
 44. К.л. 680 Трансформация на характера на общинската собственост спрямо сграда, собственост на Община Русе (поради отпадане на нуждата от предоставяне), и даряване на сградата в полза на Министерството на вътрешните работи на Република България
 45. Промяна в състава на комисии към Общински съвет – Русе и на представителите на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 46. Приемане на план за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец януари до месец март 2022 г.
 47. Питания
 48. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 1014/2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/