Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 14.12.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 14.12.2017 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
3. Определяне на концесионер по процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
4. К.Л. 696 Промяна в съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ АД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД
5. К.Л. 684 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв. м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв. м., с административен адрес ул. „Николаевска“ 54, гр. Русе, съгласно АОС №7132/14.01.2014 г.
6. К.Л. 687 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска“03, бл. „Орфей“, вх. В, на Основно училище „Отец Паисий“ гр. Русе
7. К.Л. 689 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, бул. „Липник“№78
8. К.Л. 690 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“№16, ет. 1 като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
9. К.Л. 693 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2018 година
10. К.Л. 694 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
11. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
12. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
13. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
14. К.Л. 685 Проект за 58. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2018 г.
15. К.Л .686 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018
16. К.Л. 699 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
17. К.Л. 697 Приемане План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020/ – област Русе
18. К.Л. 698 Приемане на Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)
19. К.Л. 695 Кандидатстване по Проект „Красива България“, Кампания 2018
20. К.Л. 681 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
21. К.Л. 700 Премахване на сгради общинска собственост с идентификатори 63427.2.5735.1 и 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“, бивша Гребна база
22. К.Л. 688 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията
23. К.Л. 683 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение №1255 по протокол №44/11.12.2014 г., допълнена с Решение №1274 по протокол №45/22.01.2015 г., изменена и допълнена с Решение №138 по протокол №6/25.02.2016 г., изменена с Решение №204 по протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
24. К.Л. 692 Създаване на временна комисия
25. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2018 г.
26. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)