Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 2. К.л. № 2 Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г.
 3. К.л. № 39 Правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”) при Община Русе
 4. К.л. № 40 Одобряване на нова структура и обща численост на дейност „Общинска администрация“, в сила от 15.01.2024 г.
 5. К.л. № 3 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023-2027 г.
 6. К.л. № 4 Предоставяне безвъзмездно за ползване на Спортно училище „Атанас Узунов“ – Русе, движима вещ – общинска собственост
 7. К.л. № 5 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 8. К.л. № 25 Премахване на сграда с идентификатор 63427.7.273.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в общински имот с идентификатор 63427.7.273 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
 9. К.л. № 26 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“
 10. К.л. № 27 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност  „ДЗС-птичарника“
 11. К.л. № 28 Изменение на Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 50 / 13.07.2023 г.
 12. К.л. № 29 Промяна на начина на трайно ползване на земеделски земи – публична общинска собственост, намиращи се в местността „Кабаклъка“, землище на град Русе, от „пасище“ в „ За селскостопански, горски, ведомствен път “
 13. К.л. № 30 Запазване предназначението на земеделска територия на ПИ 63427.182.34 и ПИ 63427.182.36, в землището на град Русе, община Русе, област Русе, местност „Над линията“ за изграждане на обект: „Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“.
 14. К.л. № 31 Даряване в полза на Областна дирекция на МВР гр. Русе, на движими вещи – 2 бр. употребявани автомобили, необходими за нуждите на Териториална полиция и Детски педагогически стаи
 15. К.л. № 32 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия „Движение Да, България“ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 16. К.л. № 36 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Церова гора“ №3
 17. К.л. № 6 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Съюз на Математиците в България“
 18. К.л. № 7 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дунавско сияние“   
 19. К.л. № 8 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ   
 20. К.л. № 9 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 21. К.л. № 10 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1463, прието с Протокол №52 от 21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе
 22. К.л. № 33 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 г.
 23. К.л. № 34 Одобряване на партньорско споразумение за реализиране на Проект BG BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
 24. К.л. № 37 Корекция на бюджета на Община Русе за 2023 г.
 25. К.л. № 11 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над село“, в землището на с. Басарбово, община Русе
 26. К.л. № 12 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.764, намиращ се в местност „Краманлийка“, община Русе
 27. К.л. № 13 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 65348.68.174, намиращ се в местност „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе
 28. К.л. № 14 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 51679.170.7, намиращ се в местност „Дрибака“, в землището на с. Николово, община Русе
 29. К.л. № 15 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.705, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 30. К.л. № 16 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482, намиращ се в местност „Касева чешма“, община Русе
 31. К.л. № 17 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.339, намиращ се в местност „Гълъбец“, община Русе
 32. К.л. № 18 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63427.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, град Русе, община Русе
 33. К.л. № 19 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2026, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 34. К.л. № 20 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2223, намиращ се в местност „Караач“, община Русе
 35. К.л. № 21 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –  трасе на довеждащ електропровод до  ПИ 63427.153.1970 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 36. Изказване на Иво Иванов
 37. К.л. № 22 Одобряване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на бул. „Гоце Делчев“ по плана на гр. Русе
 38. К.л. № 35 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 39. К.л. № 23 Допусната явна фактическа грешка в Решение № 1491, прието с Протокол № 52/21.09.2023г. на Общински съвет – Русе
 40. К.л. № 38 Създаване на работна група
 41. Питания
 42. Изказване на Светлозар Ангелов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                                       /акад. Христо Белоев, дтн/