Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2015 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2015 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 48 Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.Л. 47 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 50 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – държавна собственост, намиращи се в землището на гр. Русе
4. К.Л. 51 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе,местност „Люляците 1,2“ и местност „Под Левента“
5. К.Л. 52 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51
6. К.Л. 53 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване на балкон на адрес гр. Русе, жк. „Възраждане“, ул. „Топола“№3
7. К.Л. 57 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска асоциация в помощ на обществото и младите хора“
8. К.Л. 46 Даване съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища за 2015-2016 стопанска година
9. К.Л. 55 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
10. К.Л. 58 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
11. К.Л. 49 Проект за 56 МФ „Мартенски музикални дни“ през 2016 г.
12. К.Л. 59 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 година
13. К.Л. 45 Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества-Русе
14. К.Л. 54 Кандидатстване с проектно предложение „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
15. К.Л. 56 Решение за кандидатстване на Община Русе за кампания 2016 на проект „Красива България“
16. К.Л. 44 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
17. К.Л. 60 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на лесопарк „Липник“
18. К.Л. 61 Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, Изменение на план за регулация /ИПР/ и План за регулация /ПР/ за обект: „Защита от наводнения на река Русенски Лом, гр. Русе“ по договор №РД-02-145/27.03.2014 г. с възложител МРРБ
19. К.Л. 62 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на западен парк „Приста“
20. К.Л. 41 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово, Община Русе
21. К.Л. 42 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ ЕООД в землището на с. Басарбово
22. К.Л. 43 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена, Община Русе
23. К.Л. 63 Приемане на декларация
24. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2016 г.
25. Питания на общински съветници

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Дим. Кънчев)