Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 30-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОбС, свиквам Общински съвет – Русе на 30-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 726 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2017 година и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2018 г.
2. К.Л. 727 Приемане Бюджет на Община Русе за 2018 година и Приложенията към него
3.Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)