Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 31-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

         На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 31-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 769 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2022 г.
 2. К.л. № 770 Провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД
 3. К.л. № 771 Провеждане на конкурс за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
 4. К.л. № 774 Утвърждаване управител на „Общински пазари” ЕООД след проведен конкурс
 5. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 6. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 7. К.л. № 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 8. К.л. № 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 9. К.л. № 784 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 10. К.л. № 795 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1666 в кв. 106, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Тулча“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 11. К.л. № 796 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Пункт за смяна и баланс на гуми“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Ясна поляна“ №22, ЕКАТТЕ: 47336
 12. К.л. № 797 Съгласие за продажба на общински терен от 27 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-28 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 13. К.л. № 798 Съгласие за продажба на общински терен от 75 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-1081 в кв. 9 по регулационния план на град Русе
 14. К.л. № 799 Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 06.04.2022 г. (сряда) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2022 г. (вторник)
 15. К.л. № 800 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/
 16. К.л. № 809 Предоставяне безвъзмездно за управление върху имоти – публична общинска собственост, за нуждите на Детска градина Радост
 17. К.л. № 779 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика
 18. К.л. № 780 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и предоставяне“, Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 19. К.л. № 781 Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGCULTURE-1.002-0022 „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, Финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
 20. К.л. № 802 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Извършване на строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база Лесопарк „Липник“ в с. Николово, Община Русе по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 21. К.л. № 803 Кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15 (Семизовата къща) град Русе
 22. К.л. № 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 23. К.л. № 783 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.57 от Закона за устройство на територията                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 24. К.л. № 785 Отдаване под наем на обособенa част от имот – публична общинска собственост, предоставенa за управление на ЦПЛР – Средношколско общежитие – Русе
 25. К.л. № 791 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”;
 26. К.л. № 772 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между транспортните дружества, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 27. К.л. № 773 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2022 год.
 28. К.л. № 775 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
 29. К.л. № 776 Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе
 30. К.л. № 778 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 31. К.л. № 777 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 32. К.л. № 801 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 33. К.л. № 804 Предоставяне на информация за отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2021 г.
 34. К.л. № 810 Дарение за нуждите на Държавна опера – Русе
 35. К.л. № 786 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на Общ устройствен план на гр. Русе, в частта относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.85.4, находящ се в местност „Липата“, землището на с. Николово, община Русе, като се предвижда устройствена зона- „Жм“
 36. К.л. № 787 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.14 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 37. К.л. № 788 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.62.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, община Русе
 38. К.л. № 789 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –  изменение план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.107.38, местност „Гарван бюлюк“, землището на гр. Русе, община Русе
 39. К.л. № 790 Одобряване на ПУП – изменение на действащи подробни устройствени планове за квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“  и одобряване на план-схеми на електронните мрежи за обект: „Разширение на тръбна канална мрежа на БТК ЕАД, посредством пасивна оптична мрежа на територията на гр. Русе –  квартали: „Цветница“, „Родина“, „Здравец“ и „Възраждане“ – етап 3“
 40. К.л. № 805 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 47336.9.26, находящ се в местност „До село“, землището на гр. Мартен, община Русе
 41. К.л. № 806 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хаджигенова чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 42. К.л. № 807 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Червена вода, Община Русе
 43. К.л. № 808 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.303 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 44. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
 45. Промяна в състава на комисии към Общински съвет – Русе и на представителите на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 46. Отмяна на Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет – Русе
 47. Приемане на план за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец април до месец юли 2022 г.
 48. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

            /Иво Пазарджиев/