Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 32-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 32-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков  – Русе” ЕООД
 2. К.л. № 831 Провеждане на конкурс за изборна членове на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 3. К.л. № 816 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21, предмет на АОС №10290/08.10.2021 г.
 4. К.л. № 817 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1, предмет на АЧОС №6643/16.02.2012 г.
 5. К.л. № 818 Допълване на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №3, предмет на АЧОС №10320/18.01.2022 г.
 6. К.л. № 811 Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по КККР на гр. Русе
 7. К.л. № 792 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, заедно с изградените в имота сгради, находящи се в „Парк на младежта“, град Русе
 8. К.л. № 793 Поемане на дългосрочен дълг, предоставен по реда на чл.19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД /Банка/ в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе
 9. К.л. № 794 Даване на съгласие за сключване от „Общински пазари“ ЕООД на договор за инвестиционен кредит от финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ за реализиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“
 10. К.л. № 835 Откриване на процедура за продажба на общински жилища, находящи се в гр. Русе, на настанени в тях наематели
 11. К.л. № 827 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот с идентификатор 63427.149.295, находящ се в Община Русе, гр. Русе, местност „Касева чешма“
 12. К.л. № 828 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – ЧОС
 13. К.л. № 830 Актуализиране на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2022 г.
 14. К.л. № 819 Приемане на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
 15. К.л. № 832 Промяна в състава на създадения с Решение № 546, прието с Протокол № 23/ 17.06.2022 г.   Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
 16. К.л. № 833 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – ПОС, с адрес гр. Русе, ул. „Белмекен“  № 16 за нуждите на Обединено счетоводство „Социални дейности“
 17. К.л. № 834 Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2022 г. за изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022)
 18. Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа + в Община Русе“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа + Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 19. К.л. № 826 Участие на Община Русе в сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“
 20. К.л. № 820 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.7.30.1 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Петрохан“ №59Б
 21. К.л. № 821 Премахване на едноетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Студентска“ №43
 22. К.л. № 822 Даване на Разрешение за изработване на проект подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе
 23. К.л. № 823 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.96, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 24. К.л. № 824 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно-транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 25. К.л. № 825 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.298.60 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 26. К.л. № 829 Възражение с вх.№ 190/11.03.2022 г. по описа на ОбС – Русе
 27. Питания
 28. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 281/2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               

            /Иво Пазарджиев/