Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 32-то заседание, което ще се проведе на 22.03.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 32-то заседание, което ще се проведе на 22.03.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
2. К.Л. 779 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе
3. К.Л. 783 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ул. „Рига“ №10, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
4. К.Л. 784 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 106
5. К.Л. 785 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 3,4“
6. К.Л. 786 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул.„Басарбовска“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 789 Учредяване възмездно право на пристрояване – изграждане на рампа за достъпна среда към сграда с обществено обслужващо предназначение с идентификатор 63427.4.2488.1, с адрес, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“ №5 А, гр. Русе.
8. К.Л. 790 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. Ген. Скобелев № 45, ет. 3, в полза на фондация „Русе – град на свободния дух“, за срок от 5 години
9. К.Л. 766 Премахване на едноетажна масивна сграда – сграда на транспорта, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1719, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе
10. К.Л. 788 Приемане на решение относно придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
11. К.Л. 776 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Тъндърс 2020“
12. К.Л. 777 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
13. К.Л. 778 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
14. К.Л. 761 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
15. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
16. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
17. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
18. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
19. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
20. К.Л. 793 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г.
21. К.Л. 794 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе
22. К.Л. 772 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2018 г.
23. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
24. К.Л. 773 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на БФПBG05M9OP001-2.008 „Подкрепа на лица с увреждания“, по Оперативна програма /ОП/ „Развитие на човешките ресурси“ /РЧР/ 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
25. К.Л. 768 Поставяне паметен знак на признателност за спасяване на българските евреи от Холокост в гр. Русе, градинката на Американското пазарче, пл. „Д-р Мустаков“
26. К.Л. 769 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“
27. К.Л. 770 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от ПИ 63427.5.841 по КККР на гр. Русе
28. К.Л. 775 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет – Русе, обслужващи търговията на търговията на гр. Русе
29. К.Л. 767 Отпускане на персонална пенсия
30. К.Л. 792 Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС – Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
31. Приемане план за заседанията на ОбС – Русе от април до юли 2018 г.
32. Питания на общински съветници
33. Изказване на Димитър Димитров – вх.№151/2018 г.
34. Изказване на Димитър Димитров – вх.№180/2018 г.
35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 234/2018 г.
36. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 235/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)