Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 33-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 33-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 801 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“№5, бл. „Първа пролет“, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
2. К.Л. 807 Предоставяне на допълнителен паричен заем на „Общински транспорт Русе“АД
3. Даване на съгласие за спонсориране на ФК „Дунав – 2010 – Русе“ от Община Русе
4. К.Л. 803 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ИПЗ
5. К.Л. 804 Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 4,5“
6. К.Л. 805 Промяна в списъците с общински жилища
7. К.Л. 806 Съгласие за възстановяване право на собственост върху имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.64.18 в местността „Под ормана“, землище на град Русе
8. К.Л. 808 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе, насрочено за 30.04.2018 г.
9. К.Л. 811 Отдаване под наем на обособени части от имот – ПОС, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ № 4
10. К.Л. 814 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
11. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
12. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
13. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
14. К.Л. 810 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г. – Приложение №18
15. К.Л. 802 Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
16. К.Л. 796 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
17. К.Л. 800 Приемане на Годишен план на дейностите за 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017 – 2019)
18. К.Л. 797 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
19. К.Л. 812 Приемане на промяна във вида и капацитета на съществуващи и нови социални услуги – делегирани от държавата дейности и актуализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – планов период 2018 г. и прогноза за 2019 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
20. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
21. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
22. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)