Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 33-то извънредно заседание, което ще се проведе на 26.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.58 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 33-то извънредно заседание, което ще се проведе на 26.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  К.л. № 812 Приемане на бюджетна прогноза 2023 – 2025 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
  2. К.л. № 836 Финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.
  3. К.л.№ 838 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  4. К.л. № 837 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
  5. К.л. № 813 Приемане бюджет на Община Русе за 2022 г. и приложенията към него /с преходен остатък/
  6. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               

            /Иво Пазарджиев/