Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 34-то заседание, което ще се проведе на 17.05.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 34-то заседание, което ще се проведе на 17.05.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
3. К.Л. 821 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в местността „Пачева чешма“ /“Мешлика“, землище на село Долно Абланово
4. К.Л. 822 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№5-А по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5. К.Л. 823 Съгласие за продажба на общински терен от 200 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-4317 в кв. 297 по регулационния план на град Русе
6. К.Л. 824 Предоставяне на обекти – общинска собственост на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и обявяване на същите за обекти – публична общинска собственост
7. К.Л. 836 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на математиците в България”
8. К.Л. 837 Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. «Братя Миладинови» № 37, бивше ОУ «Пейо Яворов»
9. К.Л. 826 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 082.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сграда с идентификатор № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
10. Вх. № 378/03.05.2018 г. Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе
11. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
12. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
13. К.Л. 832 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
14. К.Л. 838 Даване на съгласие за спонсориране на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Българска федерация по волейбол“ с БУЛСТАТ 121268102 за провеждане на Световното първенство по волейбол за мъже за 2018 год.
15. К.Л. 825 Закриване на Детска ясла с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5 и разкриване на дневна яслена група към Детска ясла № 6, на адрес с. Ново село, ул. „Трети март“ № 5
16. К.Л. 819 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2017 г.
17. К.Л. 815 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водоснабдяване на имоти към сдружение „Дяволица“ в местност „Дяволица“ и местност „Марчова нива“ в землището на кв. „Долапите“, гр. Русе
18. К.Л. 816 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.150.512 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
19. К.Л. 817 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – метално табло трафопост /МТТ/ 20/0,4 kV, 100 kVA в имот 047018 в местност „Мешан гьол“, землище на с. Ново село и кабелно захранване към гараж за селскостопанска техника в УПИ V-1044 в кв. 82 по плана на с. Ново село
20. К.Л. 827 Изменение на Решение № 816, прието с Протокол № 32/22.03.2018г. от Общински съвет – Русе
21. К.Л. 830 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот с номер 079001 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ 02796, община Русе, находящ се в местност „Ясаците“
22. К.Л. 831 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.153.1970 по КККР на гр. Русе
23. К.Л. 835 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.149.439 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“
24. К.Л. 818 Отпускане на персонална пенсия
25. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе
26. Питания на общински съветници
27. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 382/2018 г.
28. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 383/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)