Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2
 2. К.л. № 899 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 3. К.л. № 892 Провеждане на процедура за промяна статута на вида общинска гора от земеделска в горска в обхвата за територията на ТП ДЛС“Дунав“-Русе
 4. К.л. № 893 Провеждане на процедура за промяна на територията от земеделска в горска за имот с идентификатор 63427.156.845, в землището на гр. Русе, местност ,,Под Левента“ във връзка с писмо Изх. № ВП-1020/05.05.2022 год.
 5. К.л. № 900 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 6. К.л. № 885 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 1
 7. К.л. № 886 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Розова долина“ №21
 8. К.л. № 887 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №3
 9. К.л.№ 888 Откриване на процедура за приватизация на помещение с търговско предназначение в с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5895/22.05.2009 г.
 10. К.л. № 889 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.273, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.
 11. Кредит за финансиране на ДДС за нуждите на Общински Транспорт Русе ЕАД
 12. К.л. № 904 Упълномощаване на представител на Община Русе в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе
 13. Редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД“
 14. К.л. № 898 Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
 15. К.л. № 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, Община Русе, местност „Камусчия“
 16. К.л. № 872 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с адрес: землище на гр. Русе, Община Русе, местност „ДЗС – Птичарника“
 17. К.л. № 873 Предоставяне безвъзмездно за управление върху имот – публична общинска собственост, за нуждите на Детска градина Радост
 18. К.л. № 874 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия ДПС за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 19. К.л. № 875 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
 20. К.л. № 876 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на движима вещ – общинска собственост
 21. К.л. № 877 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост
 22. К.л. № 878 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Клуб Отворено Общество-Русе“
 23. К.л. № 891 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 24. К.л. № 894 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 25. К.л. № 895 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 6“, землище на с. Николово, Община Русе.
 26. К.л. № 896 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост и част от построената в него сграда, с адрес: град Русе, ул. „Янтра“ №5
 27. К.л. № 879 Утвърждаване управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 28. К.л. № 880 Утвърждаване управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД след проведен конкурс
 29. К.л. № 881 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе
 30. К.л. № 864 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
 31. К.л. № 865 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 32. К.л. № 866 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 33. К.л. № 882 Удостояване на Лили Ганчева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 34. К.л. № 883 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2021.
 35. К.л. № 890 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година
 36. К.л. № 897 Получаване на авансово плащане след подписване на Договор за БФП по Проект № BGCULTURE-1.002-0022 “Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне”. Издаване на Запис на заповед за размера на авансовото плащане
 37. К.л. № 907 Даване на съгласие за сключване на договори за спонсорство със Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“ с ЕИК 206224530, Спортен клуб по баскетбол „Дунав – Русе – 2016“ с ЕИК 177042155 и Сдружение „Спортен клуб по волейбол- Дунав“ с ЕИК 827114370
 38. К.л. № 906 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ обслужващи търговията на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на ОбС – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламната дейност на територията на Община Русе
 39. К.л. № 867 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за автокомплекс в ПИ 63427.268.28 и ПИ 63427.268.50 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе
 40. К.л. № 868 Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ 63427.8.213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе
 41. К.л. № 869 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370 в м. „Калето“, землище на гр. Мартен
 42. К.л. № 870 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.343 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 43. К.л. № 884 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.72.68, местност „Узунджата“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе
 44. К.л. № 901 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.757 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 45. К.л. № 902 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатори 65348.65.181 и 65.185, находящи се в местност „Мерата“, землището на с. Сандрово, община Русе
 46. К.л. № 903 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе
 47. К.л. № 905 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 63427.160.104 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Мерата“, землището на гр. Русе, Община Русе
 48. Питания
 49. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 453/08.06.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иво Пазарджиев/