Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 38-о извънредно заседание, което ще се проведе на 26.08.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

       На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 38-о извънредно заседание, което ще се проведе на 26.08.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разяснения от експерти, относно възможните решения и сроковете, в които ще бъдат реализирани необходимите мерки.
  2. Разяснения от изпълнителя на договора за инженеринг на строителния обект ДЗЗД „ВиК Средна Кула 2019“, относно сроковете и качеството на извършените ремонтни дейности.
  3. Отчет на Кмета за предприетите действия.

Приложение: Искане с вх.№681/19.08.2022 г. от група общински съветници.

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе