Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 39-то заседание, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 39-то заседание, което ще се проведе на 15.11.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л.974 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015 г. с площ от 18 968 кв.м.
2. К.л.968 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС
3. К.л.969 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе
4. К.л.970 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIX-583 в кв. 747 по регулационния план на град Русе
5. К.л.971 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляваш УПИ VII-401, кв.61, с площ 997 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, община Русе
6. К.л.973 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
7. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
9. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
10. К.л.975 Изменение на т. 2 от Решение №1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя
11. К.л.962 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика,Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
12. К.л.976 Одобряване на споразумения за изменение на договорите за партньорство за реализацията на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
13. К.л.963 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външен водопровод до имот с идентификатор 51679.503.2436 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
14. К.л.964 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
15. К.л.965 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.145, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
16. К.л.966 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца
17. К.л.967 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.291, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
18. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Русе
19. Питания на общински съветници
20. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 802/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)