Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 4-то заседание на Общински съвет – Русе, коеот ще се проведе на 21.01.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 4-то заседание, което ще се проведе на 21.01.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 77 Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
2. К.Л. 75 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
3. К.Л. 76 Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в «Парка на младежта» на град Русе
4. К.Л. 82 Даване на съгласие Кмета на Община Русе да сключи съдебна спогодба по т.д. № 144/2014 г. по описа на РОС, съгласно която на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК не се претендират направените по делото разноски
5. К.Л. 80 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – Медицински мултимодален напълно дигитален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща, верификационна и пациентна информационна система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги“ и вх.№ 25/13.01.2016 г.
6. К.Л. 67 Прекратяване на съсобствеността на имот в с. Просена
7. К.Л. 68 Упълномощаване на Кмета на Община Русе за действия, свързани с реализация на проект за временно отводняване на път в град Русе, м. „Балтата“, Източна промишлена зона
8. К.Л. 70 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. ‚Княжеска“№15 на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ и Съвместният технически секретариат по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия гр. Русе
9. К.Л. 64 Дарение от „Адакс Рибчеви“ООД на собствената на дружеството „Модулна газстанция с обслужващ павилион – 6 кв. м.“ със запазване правото на ползване
10. К.Л. 90 Отдаване под наем на помещения, общинска собственост за клубове на политически партии
11. К.Л. 73 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на художниците – Русе“
12. К.Л. 74 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
13. К.Л. 71 Изменение на Решение №1450, прието с Протокол №52/16.07.2015 г. на Общински съвет-Русе
14. К.Л. 72 Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП“Спортни имоти“ и допълнение на Приложение №1 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, списък за отдаване под наем на спортни имоти през 2016 г.
15. К.Л. 69 Безвъзмездно предоставяне за управление на поземлени имоти в горска територия – собственост на Община Русе, находящи се в землищата на с. Николово и гр. Русе, Община Русе, в полза на ОП „Паркстрой-Русе“
16. К.Л. 86 Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. в Община Русе
17. К.Л. 66 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе
18. К.Л. 84 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2016 г.
19. К.Л. 85 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2016 г.
20. К.Л. 91 Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“
21. К.Л. 89 Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
22. К.Л. 87 Сформиране на Обществен съвет за социално подпомагане и отмяна на Решение №198, прието с Протокол №10/16.05.2012 г. на ОбС-Русе
23. К.Л. 78 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система „Дием“ в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, Община Русе
24. К.Л. 79 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.330, находящ се в местността „Караманлийка“ в землището на гр. Русе
25. К.Л. 65 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод Ф25 мм за поземлен имот 187023 в местност „Стопански двор“, землище с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета
26. К.Л. 88 Отпускане на персонална пенсия
27. К.Л. 83 Удостояване на г-н Георги Ачев със званието „Почетен гражданин на град Русе“
28. Опрощаване на държавно вземане на Христо Любенов Христов
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 38/15.01.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)