Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 4-то заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

Дневен ред на 4-то заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет свиквам Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на 4-то заседание, което ще се проведе на 06.03.2008 г. от 16.00 часа в сградата на Община Русе, Заседателна зала при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост – вносител Кмет на Община Русе

2. Учредяване право на строеж за пристрояване към съществуваща жилищна сграда. – вносител Кмет на Община Русе

3. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими
имоти в гр.Русе на ДВОДЛРГ „Райна Гатева” и „Св.Д.Басарбовски” – вносител Кмет на Община Русе

4. Учредяване право на строеж за пристрояване към главен вход и фоайе
на ж.б.”Пушкин” – вносител Кмет на Община Русе

5. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към
обществено обслужваща сграда – вносител Кмет на Община Русе

6. Предложение за изменение план за регулация и сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – вносител Кмет на Община Русе

7. Предложение за план за улична регулация и изменение план регулация на имоти в кв. 196 на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ- вносител Кмет на Община Русе

8. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе

9. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе- вносител Кмет на Община Русе

10. Утвърждаване на списъци на общински жилища- вносител Кмет на Община Русе

11. Приемане на Общинска Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2008г. – 2015г. – вносител Кмет на Община Русе

12. Поправка на очевидна фактическа грешка в т.4 от Решение № 1452 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 67 / 23.11.2007г. – вносител Кмет на Община Русе

13. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. – вносител Кмет на Община Русе

14. Одобряване на обща схема за преместваеми обекти- вносител Кмет на Община Русе

15. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в кв.591 по ул. „Гоце Делчев” №35 гр.Русе – вносител Кмет на Община Русе

16. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД (“ОДКВЗС– Русе” ЕООД). – вносител Кмет на Община Русе

17. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Русе” ЕООД (“ОДПФЗС – Русе” ЕООД). – вносител Кмет на Община Русе

18. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина–1–Русе” ЕООД (“МЦРСМ–1–Русе” ЕООД).

19. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център – 1 – Русе” ЕООД (“МЦ–1– Русе” ЕООД). – вносител Кмет на Община Русе

20. Провеждане на търг с явно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд и по реда ЗСПЗЗ – вносител Кмет на Община Русе

21. Закриване дейността на ОП “Индустриален парк – Русе” – вносител Кмет на Община Русе

22. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе- вносител Кмет на Община Русе

23. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – вносител Кмет на Община Русе

24. Преобразуване на ЦДГ „Щастливо детство” с.Сандрово, Община Русе в ОДЗ „Щастливо детство” – вносител Кмет на Община Русе

25. Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2008 – 2011 година- вносител Кмет на Община Русе

26. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на
недвижими имоти-частна общинска собственост- вносител Кмет на Община Русе

27. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе- вносител Кмет на Община Русе

28. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе- вносител Кмет на Община Русе

29. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Ибър” № 41 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе- вносител Кмет на Община Русе

30. Учредяване на допълнително право на строеж за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс и промяна на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация- вносител Кмет на Община Русе

31. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – вносител Кмет на Община Русе

32. Декларация за предназначението на сградите, обект на проект “Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение- вносител Кмет на Община Русе

33. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост- вносител Кмет на Община Русе

34. Предложение за изменение план за регулация на имот в кв. 607 жк „Чародейка Г юг” на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ- вносител Кмет на Община Русе

35. Промени в Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, относно базисните(начални)цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение- вносител Кмет на Община Русе

36. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе- вносител Кмет на Община Русе

37. Отчет за работата на временната комисия по повод кризисната обстановка –

38. Предложение за външни експерти в работата на постоянните комиссии на ОбС
– общински съветници

Председател:
/ Десислава Атанасова/