Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1018 Приемане на решение за предоставяне за управление на новоизградени активи собственост на Община Русе на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 2. К.л. № 1019 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 3. К.л. № 1021 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV през ПИ 47336.64.184 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 4. К.л. № 1022 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински младежки дом – Русе
 5. К.л. № 1023 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1
 6. К.л. № 1024 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 7. К.л. № 1025 Актуализиране на Списък по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта, и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Русе през 2021 г., със спортни обекти-общинска собственост
 8. К.л. № 1030 Споразумение за побратимяване между град Русе, Република България и град Берисо, провинция Буенос Айрес, Република Аржентина
 9. Съгласие за сключване на допълнително споразумение към Договор № 96-00-10/26.04.2022г. (за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС) за промяна на образователната институция която ще ползва прехвърлената безвъзмездно в полза на Община Русе сграда с идентификатор 63427.7.368.1, в гр. Русе, ул. „Рига“ № 1
 10. Утвърждаване член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД след проведен конкурс
 11. К.л. № 1028 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година
 12. К.л. № 1029 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1 т.1и т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г.- Приложение № 18
 13. К.л. № 1027 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе
 14. К.л. № 1026 Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата
 15. Даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проект Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“
 16. К.л. № 971 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.10.1839 находящ се в местност „Арнаут дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 17. К.л. № 972 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово
 18. К.л. № 973 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.285.470, находящ се в местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе, област Русе
 19. К.л. № 974 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 72357.706.42 в м. „Черкезките ясаци“, землище на с. Тетово
 20. К.л. № 975 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 21. К.л. № 976 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП- ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.548 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 22. К.л. № 977 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.885, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 23. К.л. № 978 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2230, находящ се в местност „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе
 24. К.л. № 979 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.167.293, находящ се в местност „ДЗС – Птичарника“, землище на гр. Русе, Община Русе
 25. К.л. № 980 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.535, находящ се в местност „Касева чешма“, землище на гр. Русе, Община Русе
 26. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Иво Пазарджиев/