Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2018 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
2. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
3. К.л.991 Учредяване възмездно право на пристрояване – пристройка стълбищна клетка към самостоятелен обект в двуетажна сграда, с адрес гр. Русе, ул. „Юндола‘ №9, бл. 111
4. К.л.992 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“№29
5. К.л.993 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Ново село, Община Русе
6. К.л.994 Учредяване право на надстрояване за изграждане на обект „Надстрояване на един етаж на част от сграда „Работнически стол и общежитие“ и промяна предназначението на цялата сграда в хостел“, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, пл. „Проф. Иван Иванов“№1
7. К.л.995 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
8. К.л.997 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в село Басарбово, Община Русе
9. К.л.998 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Русе в урегулирани поземлени имоти в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
10. К.л.999 Съгласие за продажба на общински терен от 10,70 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1337 в кв. 18 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.л.1000 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово, община Русе
12. К.л.1001 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Просена, Община Русе
13. К.л.1003 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Русенска търговско – индустриална камара“
14. К.л.1004 Отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, ул. „Никола Табаков“№4
15. К.л.996 Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3, б. „б“ от Закона за водите
16. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
17. К.л.1006 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
18. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
19. К.л.980 Увеличаване числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с осем щатни бройки
20. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
21. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
22. К.л.987 Промяна на Решение №1248, прието с Протокол №60/16.06.2011 г.
23. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
24. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
25. К.л.990 Изменение на Решение №883, прието с Протокол №35/21.06.2018 г. за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана от държавата дейност
26. К.л.981 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.10.126 и 63427.310.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, землището на гр. Русе
27. К.л.985 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до имот с идентификатор 65348.68.33 по КККР на с. Сандрово, Община Русе
28. К.л.988 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 87700.25.95 по КККР на с. Ястребово, Община Русе
29. К.л.1002 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за имот с идентификатор 63427.11.226 в кв. „ДЗС“, гр. Русе
30. К.л.1009 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти №№ 503.1561 и 503.1562, находящи се в местността „Дрибак 3,4“, с. Николово, община Русе
31. К.л.989 Отпускане на персонална пенсия
32. К.л.1010 Извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД
33. Приемане на план за заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2019 г.
34. Питания
35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 869/2018 г.
36. Изказване на Таня Станчева – вх.№870/2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)