Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 42-о извънредно заседание, което ще се проведе на 01.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 42-о извънредно заседание, което ще се проведе на 01.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Упълномощаване на кмета на Община Русе да подпише споразумение за многостранно сътрудничество при изпълнение на дейности от взаимен интерес при изграждане и реализация на обект: „Дунав мост 3 при Русе – Гюргево“ и за упълномощаване на представител на общината за участие в съвместна работна група за реализацията на обекта

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/