Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 43-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.1044 Допълване на Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот с административен адрес: с. Ново село, ул. „Трети март„№ 16, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
2. К.л.1045 Съгласие за продажба на общински терен от 25 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, Община Русе
3. К.л.1046 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваема терен от 23,279 кв.м. по дворищна регулация, срещу част от 15,098 кв.м. и 8,453 кв.м. от УПИ XIII-6-частна общинска собственост към УПИ XIV-5 и ПИ №0.996 – улица „Боримечка“ в кв. 1 по плана на село Басарбово, Община Русе
4. К.л.1047 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
5. К.л.1048 Докладна записка от изпълнителния директор на „Общински Транспорт Русе“ АД за необходимостта от терен за ново транспортно-ремонтно депо
6. К.л.1049 Инвестиции за извършване втори етап от изграждане на покрит базар за промишлени стоки на Централен общински пазар и изграждане на три магазина за пазарна търговия в гр. Мартен
7. К.л.1038 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“№86
8. К.л.1039 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
9. К.л.1034 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
10. К.л.1035 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 6630.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сгради с идентификатор № 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м , № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
11. К.л.1040 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“, предмет на АЧОС №5551/09.10.2008 г.
12. К.л.1043 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2019 г.
13. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
14. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
15. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
16. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
17. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
18. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.
19. К.л.1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.316.200 в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
20. К.л.1033 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.220.37 в м. „Бъзов дол“, землище на гр. Русе
21. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 95/2019 г.
22. Изказване на Даян Тачев – вх.№ 96/2019 г.
23. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 99/2019 г.
24. Решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
25. Питания
26. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 60/2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)