Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л.№ 1144 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември 2022 г.
 3. К.л.№ 1099 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.
 4. К.л.№ 1100 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот в град Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 5. К.л.№ 1137 Одобряване на бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2022-2026 г. във връзка с изискванията на чл. 25, т.1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
 6. Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник)
 7. К.л.№ 1125 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 година
 8. К.л.№ 1126 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 9. К.л.№ 1127 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по регулационния план на с. Червена вода, Община Русе
 10. К.л.№ 1128 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 17 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 1404А, в кв. 87 по регулационния и кадастралния план на с. Червена вода, община Русе
 11. К.л.№ 1129 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-1721 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 12. К.л.№ 1130 Продажба на сграда №100.226.1 – частна общинска собственост, с адрес: с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, кв. 15, Община Русе, построена в поземлен имот – частна собственост, по реда на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС
 13. К.л.№ 1131 Съгласие за продажба на общински терен от 67 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-92 в кв. 69 по регулационния и кадастрален план на с. Сандрово, Община Русе
 14. К.л.№ 1132 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-149 в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 15. К.л.№ 1133 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ в гр. Мартен, Община Русе, Област Русе, с площ 793 кв.м, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 16. К.л.№ 1134 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл.35, ал. 1 от ЗОС
 17. К.л.№ 1135 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 75.43 кв.м. и 132.44 кв.м, които да се придадат към УПИ IV-70, в кв. 5 по застроителния и регулационния план на село Ястребово, община Русе
 18. К.л.№ 1136 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на шест броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“
 19. К.л.№ 1140 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на гр. Русе, м. „Гърков дол“
 20. К.л.№ 1120 Отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 21. К.л.№ 1121 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, Община Русе
 22. К.л.№ 1122 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дружество за лица с тежки физически увреждания – Смелост-Русе“
 23. К.л.№ 1142 Поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 24. К.л.№ 1143 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост
 25. К.л.№ 1123 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2023 год.
 26. К.л.№ 1101 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 27. К.л.№ 1117 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Интегриран проект “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR
 28. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-56/2023 г.
 29. К.л.№ 1119 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
 30. К.л.№ 1102 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 31. К.л.№ 1103 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 32. К.л.№ 1104 Промяна в състава на Съветa по въпросите на социалните услуги по чл.27, ал.1 от Закона за социалните услуги
 33. К.л.№ 1105 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2022 г.
 34. К.л.№ 1138 Приемане на отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на Община Русе за 2022 г.
 35. К.л.№ 1139 Приемане на Общински годишен план за младежите на Община Русе за 2023 г.
 36. К.л.№ 1141 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2022 г.
 37. К.л.№ 1106 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.94, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 38. К.л.№ 1107 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.586 находящ се в местност „Гълъбец“, землището на гр. Русе, община Русе
 39. К.л.№ 1108 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 40. К.л.№ 1109 Одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план към обект „Складово-търговски комплекс“ в ПИ 63427.299.5 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 41. К.л.№ 1110 Одобряване на ПУП – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. техн. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 42. К.л.№ 1111 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на 2 бр. ел. кабел за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 63427.10.1806 в м. „Арнаут дере“, землище на гр. Русе към електропреносната мрежа на „ЕРП Север“ АД
 43. К.л.№ 1112 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.15 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 44. К.л.№ 1113 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 45. К.л.№ 1114 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.180 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 46. К.л.№ 1124 Одобряване на ПУП – изменение на план за улична регулация от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 и изменение на план за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство в кв. 640 по плана на гр. Русе
 47. К.л.№ 1115 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 48. К.л.№ 1116 Стартиране на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе
 49. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/