Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.03.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.03.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.№ 1176 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през периода 2021-2022 г. на Плана за интегрирано развитие на Община Русе за периода 2021-2027 г.
 2. К.л.№ 1186 Утвърждаване управител на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД след проведен конкурс
 3. К.л.№ 1187 Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 23.03.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 26.04.2023 г. (сряда)
 4. К.л.№ 1188 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3,4 кв.м., приобщен към УПИ XII-552 в кв. 184 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе
 5. К.л.№ 1189 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 34 кв.м., които да се придадат към УПИ XIII – 420, в кв. 39, по регулационния план на с. Басарбово, община Русе
 6. К.л.№ 1190 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV-1466 в кв. 79, с адрес с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, ул. „Александър Стамболийски“ №41, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 7. К.л.№ 1191 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината, в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Мими Балканска“ №15
 8. К.л.№ 1192 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, находящ се по ул. „Шести септември“ в град Русе
 9. К.л.№ 1193 Допълване обема на право на пристрояване, за което Общинския съвет – Русе е дал съгласие с Решение № 832, прието по Протокол № 31/24.03.2022 г.
 10. К.л.№ 1194 Даване съгласие за промяна предназначението и за извършване на съществени и трайни подобрения на сграда – частна общинска собственост, намиращи се в Община Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.83.63.1
 11. К.л.№ 1195 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 12. К.л.№ 1196 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 3 кв.м., приобщен към УПИ XXXIII – 310, в кв. 82 по плана на град Мартен, община Русе
 13. К.л.№ 1203 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Ново село, Община Русе, Област Русе
 14. К.л.№ 1204 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1
 15. К.л.№ 1205 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 31,2 кв.м., които да се придадат към УПИ IV-41 „за техн. Инфраструктура – ФЕЦ“ и 9,2 кв.м., които да се придадат към УПИ V-42 „За обществено обслужване“, двата в кв. 4008 по регулационния план на кв. „Образцов чифлик“, местност „Конна база“, град Русе
 16. К.л.№ 1177 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 17. К.л.№ 1178 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 18. К.л.№ 1179 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Ново село, Община Русе
 19. К.л.№ 1180 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 20. К.л.№ 1181 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Спортен клуб по кик-бокс и муай-тай „Цунами“
 21. К.л.№ 1197 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 22. К.л.№ 1198 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 23. К.л.№ 1212 Приемане на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Русе, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
 24. К.л.№ 1182 Извършване на промени в правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности“ – Русе
 25. К.л.№ 1183 Одобряване на договор за сътрудничество с „УОН“ ЕООД с предмет: „Организиране на територията на гр. Русе на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на хранителни масла и мазнини, с код 20 01 25“
 26. К.л.№ 1184 Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Русе
 27. К.л.№ 1200 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 г.
 28. К.л.№ 1201 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021-2026 г.
 29. К.л.№ 1202 Годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 30. К.л.№ 1185 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
 31. К.л.№ 1199 Одобряване на Предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по чл. 41 от Наредбата за планирането на социалните услуги /Приложение 1/
 32. К.л.№ 1207 Дарение за изграждане на паметник на Васил Левски в район Тараклия, Република Молдова
 33. К.л.№ 1208 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на КТП към „Автокъща“ в ПИ 63427.159.466 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 34. К.л.№ 1209 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 47336.11.346, местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе
 35. К.л.№ 1211 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
 36. Изказване от Мариян Димитров – вх.№ОбС-228/09.03.2023 г.
 37. К.л.№ 1210 Съгласие за ситуиране на Алея на джаза в рамките на Парка на младежта
 38. Приемане на график за заседанията на Общински съвет – Русе за периода от април до юли 2023 г.
 39. Питания
 40. Изказване от Даниела Ялъмова – вх.№ОбС-226/09.03.2023 г.
 41. Изказване от Мариян Димитров – вх.№ОбС-227/09.03.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Иво Пазарджиев/