Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 48-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 48-то заседание, което ще се проведе на 23.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:
 

1.     Полагане клетва на общински съветник

2.     Промяна състава на постоянните комисии

Предложение – Юл.Ангелов – общински съветник

3.     Предложение за свикване на общо събрание на ПФК “Дунав – Русе” АД за прекратяване дейността на дружеството чрез ликвидация – вх.№690/2006 г.

4.     Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/Р8РЕ/004 “Интегриран воден проект на град Русе” ИСПА за срок до 31.12.2010 г. на програма ИСПА – вх.№551/2006 г.

Предложение – кмет

5.     Обявяване на общински имоти за публична собственост. Обявяване на имоти – публична общинска собственост в частна общинска собственост – вх.№643/2006 г.

Предложение – кмет

6.     Промяна на част от Решение №852, прието с Протокол №41/26.01.2006 г. на Общински съвет – Русе – вх.№670/2006 г.

Предложение – кмет

7.     Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени -публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – вх.№659/2006 г. и вх.№682/2006 г.

Предложение – кмет

8.     Провеждане на търг за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – вх.№660/2006 г.

Предложение – кмет

9.     Замяна на общински нежилищен имот по ул.”Фердинанд” с частни жилища – вх.№669/2006 г.

Предложение – кмет

10.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по ул. „Цар Освободител” 185, град Русе –вх.№642/2006 г.

Предложение – кмет

11.Учредяване на право на строеж за пристрояване към обществено-обслужваща сграда – вх.№647/2006 г.

Предложение – кмет

12.Отказ за продажба на общински недвижим имот, представляващ 850/1040 ид.чести от УПИ ІV-1106, кв.102 по плана на с.Червена вода – вх.№645/2006 г.

Предложение – кмет

13.Промяна на решение № 969/26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе

Предложение – кмет

14.Откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски имот №000095, в местност Край село в землището на с.Ястребово – вх.№646/2006 г.

Предложение – кмет

15.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост – вх.№650/2006 г.

Предложение – кмет

16.Провеждане на търг за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост – вх.№648/2006 г.

Предложение – кмет

17.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя – частна общинска собственост, в землището на с.Просена – вх.№649/2006 

Предложение – кмет

18.Предложение за подробен устройствен план – изменение на план за регулация кв.66 в ЦГЧ на град Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – вх.№644/2006 г.

Предложение – кмет

19.Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, в град Русе, по ул.”Александровска”, за управление на ОП “КАРЕ” – вх.№637.

Предложение – кмет

20.Замяна на дълготрайни активи между “Хляб и хлебни изделия”ЕООД и собственик на Магазин №117, ул.”Панайот Хитов” 48 А, стопанисван от дружеството – вх.№640/2006 г.

Предложение – кмет

21. Информация за търговски дружества, в които Община Русе не е единствен собственик – вх.№627/2006 г.

Предложение – кмет

22. Информация за дейността на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества през 2005 г. – вх.№626/2006 г.

Предложение – кмет

23. Промяна на решение № 957/30.05.2003 г. на Общински съвет – Русе

Предложение – председател ОбС

24.Промени в Наредба 2 на ОбС относно базисните /началните/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – вх.№641/2006 г.

Предложение – кмет

25.Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити – вх.№653/2006 г.

Предложение – кмет

26.Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година – вх№654/2006 г.

Предложение – кмет

27.Преразпределяне на средствата за основни ремонти в образованието, съгласно Протокол от 27.04.2006 г. на комисия по коригиране на капиталовите разходи във функция “Образование” – вх.№638/2006 г.

Предложение – кмет

28.Финансов отчет за 46-я международен фестивал “Мартенски музикални дни” Русе-2006 – вх.№651/2006 г.

Предложение – кмет

29.Предложение за финансиране на пътна отсечка – местен път за манастира “Св.Димитър Басарбовски” и етнографски комплекс “Манастира”, по програма ФАР 2005 – компонента “Подпомагане развитието на регионалния туризъм чрез подобрение на свързаната с него инфраструктура” – вх.№680/2006 г.

Предложение – кмет

30.Приемане на Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Русе – вх.№639/2006 г.

Предложение – кмет

31.Отмяна на Решение №912, прието с протокол №44/31.03.2006 г., на ОбС-Русе, и обсъждане на предложение за създаване на нова социална услуга – Център за социална рехабилитация на инвалиди-Русе, като делегирана държавна дейност – вх.№636/2006 г.

Предложение – кмет

32.Функциониране на маломерни и слети паралелки през учебната 2006/2007 г. съгласно Наредба 7 от 12.01.2001 г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – вх№630/2006.

Предложение – кмет

33. Допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Русе – вх.№629/2006 г. и вх.№532/2006 г.

Предложение – група общински съветници и Б. Томов

34.Корекция в план-сметката на Специалния фонд.

Предложение – зам.-кмет

35.Опрощаване на публично вземане на Гинка Тодорова Радева

Предложение – председател ОбС

36.Опрощаване на данъчни задължения на Спаска Димитрова Демирова

Предложение – председател ОбС

37.План за заседанията на ОбС за третото тримесечие на 2006 г.

Предложение – председател ОбС
38.Питания
Изказвания на граждани – Евгений Добрев, д-р Георги Тодоров