Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 49-то извънредно заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 49-то извънредно заседание, което ще се проведе на 30.06.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

 
ДНЕВЕН РЕД:
 

1.         Подобряване качеството на извършваните дейности по събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване в гр.Русе

Предложение – кмет

2.         Подобряване чистотата на града в частност почистване на нерегламентирани замърсявания, намиращи се в частни имоти на територията на гр.Русе

Предложение – кмет

3.         Питания