Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 5-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 и чл.58 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 104 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1
  2. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”
  3. К.л. № 105 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2023 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2024 г.
  4. К.л. № 106 Приемане бюджет на Община Русе за 2024 г. и приложенията към него /с преходен остатък/
  5. Определяне на зам.-делегат на Общински съвет – Русе в Националното сдружение на общините в Република България

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              

                           /акад. Христо Белоев, дтн/