Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 5-то заседание, което ще се проведе на 18.01.2008 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то заседание, което ще се проведе на 18.01.2007 г. от 9.00 часа в сградата на  Община Русе, зала „Св. Георги”  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Полагане на клетва от общински съветник
Промяна в състава на постоянните комисии
Вносител: председател ОбС
Определяне състава на комисия по общинска собственост, комисия по приватизация, комисията по ЗУГДЖСВ и комисията по чл.6 от Наредба № 6 на ОбС – Русе
Вносител: председател ОбС
Изменение Правилника на ОП “Спортни имоти  
вносител: кмет на Община Русе
Съгласие за събаряне на сгради ЧОС
вносител: кмет на Община Русе
Съгласие за промяна на предназначение на земеделска земя  в производственна територия в землището на гр.Русе, местност «Под Ормана»
вносител: кмет на Община Русе
Предоставяне безвъзмездно право на управление на „Детска ясла” №1 на част от общински недвижим имот, находящ се по ул.Червен № 5 в гр.Русе  
вносител: кмет на Община Руссе
Даване на съгласие от Общински съвет – Русе за предоставяне на сграда, включена в капитала на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД за целите на проект по програма “ФАР”
вносител: кмет на Община Руссе
Обявяване на имот за ПОС  
вносител: кмет на Община Русе
Придобиване в собственост  на Община Русе на филиал на детски заведения, собственост на «Тежко машиностроене» АД /в ликвидация/
вносител: кмет на Община Русе
Прекратяване на съсобственост в имот в гр.Русе, ж.к.Изток по ул.Прага чрез продажба в часта на общината
вносител: кмет на Община Русе
Учредяване право на надстрояване на общественно-обслужваща сграда, кв.Чародейка – Г – север
вносител: кмет на Община Русе
Учредяване право на строеж за надстрояване на общественно-обслужваща сграда, ул.Борисова 124  
вносител: кмет на Община Русе
Учредяване право на строеж за пристрояване към общественно-обслужваща сграда, ул.Гюргево
вносител: кмет на Община Русе
Учредяване право на строеж за пристрояване  към общественно-обслужваща сграда, ж.к.Изток
 вносител: кмет на Община Русе
Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС, ул.Тутракан 14
вносител: кмет на Община Русе
Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС, ул.Св.Димитър Басарбовски 47
вносител: кмет на Община Русе
Определяне размера на такса за битови отпадъци на висшите училища на територията на общината
вносител: Общински съветници
Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС по ул.Шейново 14, гр.Русе на юридическо лице, осъществяващо общественно полезна дейност
вносител: Общински съветници
Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти  по чл.56 от ЗУТ
вносител: кмет на Община Русе
Започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждане на инфраструкнура на Русенски индустриаленпарк – местност «Слатина» – вх.№956/2007 г.
вносител: кмет на Община Русе
Започване на процедура по утвърждаване на ПУП  – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура на Русенски индустриален план – местност «Слатина» – вх.№955/2007 г.
вносител: кмет на Община Руссе
Удължаване срока на договор за възлагане на управлението на «Паркстрой»ЕООД  
вносител: кмет на Община Руссе
Учредяване на залог на активи за обезпечаване банкови гаранции от  «Паркстрой»ЕООД
вносител: кмет на Община Русе
Определяне на курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Русе
вносител: кмет на Община Русе
Определяне на нов размер на такси за ползване на детски градини, ясли, домашен социален патронаж и детска млечна кухня  
вносител: кмет на Община Русе
Промени в Наредба 16 на ОбС – Руссе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
вносител: кмет на Община Русе
Допълнение на Наредба 9 на ОбС – Русе
вносител: кмет на Община Русе
Приемане план за заседанията на ОбС през първото тримесечие на 2008 г.
Вносител: председател ОбС
Отпускане на персонална пенсия на Джанер Шевкъев
вносител: кмет на Община Русе
Отпускане на персонална пенсия  на Бранислав Иванов
вносител: кмет на Община Русе
Опрощаване на държавно вземане на Стоянка Стоянова
Вносител: председател ОбС
Опрощаване на държавно вземане на Евстати Томов
Вносител: председател ОбС
Изказвания на граждани
Питания

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                           /Искрен Веселинов/