Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.2, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2016 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 93 Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2015-2019 година
2. К.Л. 94 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.
3. К.Л. 95 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2015 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2016 г.
4. К.Л. 92 Приемане на бюджет на Община Русе за 2016 година и Приложенията към него
5. Питания на общински съветници

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)