Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019-2023 година
  2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 година
  3. К.Л.55 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2019 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2020 г.
  4. К.Л.53 Приемане бюджет на Община Русе за 2020 година  и приложенията към него /с преходен остатък/
  5. К.Л.54 Предварително съгласие за прилагане на мярка за насърчаване на инвестиции по чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), спрямо три поземлени имоти с построените в същите сгради и постройки – собственост на Община Русе, след получаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ от частен инвеститор

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/