Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 50-то заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 50-то заседание, което ще се проведе на 21.07.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на постоянни комисии

Предложение – Цв.Русинов

3. Промяна в решение № 66/29.01.2004 г.

Предложение – председател ОбС

4. Необходимост от закупуване на нов автомобил за нуждите на КООРС към Община Русе – Вх.№807/06

Предложение – кмет

5. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в с.Тетово, община Русе – вх.№780/06

Предложение – кмет

6. Откриване на тръжна процедура за продажба на УПИ ХІ-348, кв.9, Източна промишлена зона, град Русе – Вх.№783/06

Предложение – кмет

7. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване на право на строеж на обществено-обслужваща сграда – вх.№782/06

Предложение – кмет

8. Отказ за продажба на общински имот – вх.№781/06

Предложение – кмет

9. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Пристанищна” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 и ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

10. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Г.Делчев” 13, гр.Русе, на основани чл.36, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т.1 от Наредба 1 на ОбС.

Предложение – кмет

11. Учредяване на безвъзмездно право за ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост – вх.№ 776/06

Предложение – кмет

12. Предоставяне безвъзмездно право за управление на общински недвижим имот по ул.”Битоля” 1а, гр.Русе – вх.№ 775/06

Предложение – кмет

13. Провеждане на търг за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост – части от терени за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ; и павилиони – общинска собственост, върху части от терени – публична общинска собственост – вх.№769/06

Предложение – кмет

14. Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, за клубове на политически партии – вх.№694 и №816/06

Предложение – кмет

15. Одобряване на подробна схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ – зона Б /пл.Свобода/.

Предложение – кмет

16. Обявяване на общински имот от публична в частна общинска собственост. Предложение за изменение на план за регулация в кв.249.1 в централна градска част на Русе и сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – вх.№803/06

Предложение – кмет

17. Решение за приватизация чрез търг на “Дезинфекционна станция-Русе”ЕООД, гр.Русе.

Предложение – кмет

18. Отмяна на Решение №976, прието с Протокол №47/26.05.2006 г. на Общински съвет – Русе – вх.№804/06

Предложение – кмет

19. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 година – вх.№802, № 799/06, № 820/06, № 752/06 (за в-к “Палитра”)

Предложение –кмет

20. Определяне на диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения.

Предложение – кмет

21. Разрешение за функциониране на слети паралелки през учебната 2006/2007 г. в начален етап /1-4 клас/, съгласно Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН .

Предложение – кмет

22. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – в ОУ”Никола Обретенов” и в СОУ”Св. Константин Кирил Философ” – вх.№ 757/06

Предложение – кмет

23. Създаване на дневен център със защитено жилище и на обществен информационен център по програма ФАР.

Предложение – кмет

24. Допълване на списъка на длъжностните лица, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

25. Удължаване на срока на ликвидация на “КАРЕ”ЕООД в ликвидация.

Предложение – кмет

26. Изменение на чл.4 от Наредба 3 на ОбС за организация и развитие на комунално-битовата дейност в община Русе.

Предложение – кмет

27. Допълване на предмета на дейност на общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация”.

Предложение – кмет

28. Промяна на Наредба 1 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства.

Предложение – кмет

29. Отпускане на персонална пенсия – вх.№ 779/06

Предложение – кмет

30. Отпускане на персонална пенсия – № 789/06

Предложение – кмет

31. Опрощаване на публично вземане на Галина Георгиева Георгиева

Предложение – председател ОбС

32. Информация за изпълнение на решение № 1035/30.06.2006 г. на ОбС – Русе

Предложение – кмет

33. Питания
34. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 
/ Искрен Веселинов/