Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 51-о извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2023  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 51-о извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2023  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.1374 Приемане на обща декларация против изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци
  2. К.л. № 1370 Допълване на Решение № 901, прието с Протокол № 34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе относно дадено съгласие на Община Русе да внесе непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
  3. К.л.1373 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД   
  4. К.л.1372 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Нови сад“ №27. 
  5. К.л.1371 Формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2023/2024 година
  6. К.л. № 1369 Приемане Бюджет на Община Русе за 2023 година и приложенията към него (с преходен остатък)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/