Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 51-то заседание, което ще се проведе на 29.09.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе,

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 51-то заседание, което ще се проведе на 29.09.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе за І-то шестмесечие на 2006 г.

Предложение – Кмет

2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 г.

Предложение – Кмет

3. Одобряване на общата численост на общинска администрация.

Предложение – Кмет

4. Определяне сграда за Медицински колеж – Русе

Предложение – Кмет

5. Решение за приватизация чрез търг на „Дезинфекционна станция” ЕООД, гр. Русе

Предложение – Кмет

6. Обявяване имот за публична общинска собственост.

Предложение – Кмет

7. Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на подстанция върху УПИ ХVІ-110 пп, кв. 888, ІІ-ри „Б” етап, гр. Русе

Предложение – Кмет

8. Придобиване от Община Русе 1/3 идеална част от недвижим имот чрез възлагане на имота от съдия изпълнител на основание чл. 387 от ГПК.

Предложение – Кмет

9. Промяна на Решение № 871, прието с протокол № 43/24.02.2006 г. на ОбС – Русе за откриване процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за обществено обслужваща сграда

Предложение – Кмет

10. Откриване на процедура за провеждане на търг за отстъпване право на строеж за нова жилищна сграда

Предложение – Кмет

11. Отказ за продажба на общински имот.

Предложение – Кмет

12. Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в гр. Русе, ЖК „Възраждане”, ул. „Доростол” № 106.

Предложение – Кмет

13. Откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр. Русе, ул. „Канлъ дере” № 15.

Предложение – Кмет

14. Отказ за продажба на общински имот – к.л. 536.

Предложение – Кмет

15. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в гр. Русе, кв. Долапите.

Предложение – Кмет

16. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Свети Георги” № 8, гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе.

Предложение – Кмет

17. Продължаване на договорни отношения.

Предложение – Кмет

18. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сграда – ПОС в закрито училище на с. Просена и част от спомагателна сграда – ПОС – на ЦДГ „Чучулига” гр. Русе.

Предложение – Кмет

19. Провеждане конкурс и търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Предложение – Кмет

20. Отдаване под наем на помещение, ПОС на юридически лица с нестопанска цел.

Предложение – Кмет

21. Промяна на Решение № 952/Прието с Протокол № 45/28.04.2006 г. и Решение № 978/Прието с Протокол № 47/26.05.2006 г. на ОбС – Русе.

Предложение – Кмет

22. Приемане на Правилник за дейността на ОП „Спортни имоти”.

Предложение – Кмет

23. Допълване на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират от таксата за битови отпадъци през 2006 г.

Предложение – Кмет

24. Анализ на причините и обстоятелствата за формиране на високи преходни остатъци.

Предложение – Кмет

25. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – Кмет

26. Приемане на Наредба за обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг с местната общност.

Предложение – Кмет

27. Учредяване на залог на активи за обезпечаване банкови гаранции от „Паркстрой” ЕООД – Русе.

Предложение – Кмет

28. Удължаване на срока на работа на комисията, назначена в изпълнение на т.5 от Решение на ОбС – Русе № 1035, прието с Протокол № 49/30.06.2006 г.

Предложение – Кмет

29. Поставяне на паметни плочи на загиналите във войните жители на с. Семерджиево, община Русе.

Предложение – Общински съветник

30. Удостояване посмъртно с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе” Константин Николов Илиев – композитор, диригент и педагог.

Предложение – Кмет

31. Отпускане на персонална пенсия.

Предложение – Кмет

32. Обозначаване на границите на урбанизираната територия на гр. Русе.

Предложение – Кмет

33. Предложение за изменение план за регулация в гр. Русе на УПИ ХІІ-24 и сключване предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Предложение – Кмет

34. Предложение за подробен устройствен план – план за изменение на уличната регулация и изменение на регулацията на УПИ ІІ-256 и УПИ VІІІ-170, кв. 599.1, „Чародейка Г-север” в гр. Русе и сключване предварителен договор по реда на чл. 15 ал. 3 от ЗУТ.

Предложение – Кмет

35. Постъпили предложения за изграждане на спортно-развлекателен и търговски комплекс.

Предложение – Кмет

36. Опрощаване на държавни вземания на Владимир Тодоров Рашев.

Предложение – Председател ОбС

37. Опрощаване на държавни вземания на Божик Спасов Мецов.

Предложение – Председател ОбС

38. План за заседанията на общинския съвет през четвъртото тримесечие на 2006 г.

Предложение – Председател ОбС

39. Избор на контрольори на „Градски превози” ЕООД.

Предложение – Председател ОбС

40. Приемане на окончателния проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Русе в разширен обхват.

Предложение – Кмет

41. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ/