Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. № 1431 Възлагане на дейности по добив на дървесина от горски територии – общинска собственост
 3. К.л. № 1376 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №91, предмет на АЧОС №6858/21.12.2012 г. 
 4. К.л. № 1377 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет на АЧОС №10795/10.04.2023 г.
 5. Допълване на Решение №901, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе, относно дадено съгласие Община Русе да внесе непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
 6. Прекратяване на съсобственост чрез замяна, спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.2.773 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Батак“ № 4, и спрямо поземлен имот с идентификатор 63427.2.774 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов“ №9
 7. К.л. № 1378 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2022 г. 
 8. К.л. № 1407 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 9. К.л. № 1409 Договор за концесия на подлеза на „Печатни платки“
 10. К.л. № 1379 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти”
 11. К.л. № 1380 Провеждане на публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
 12. К.л. № 1410 Определяне на продажна цена на жилищен имот подробно описан в т. 5.38  от Решение № 877 по протокол № 32/19.04.2023 г. на Общински съвет – Русе
 13. К.л. № 1411 Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост 
 14. К.л. № 1412 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост в организиран Коледен базар 
 15. К.л. № 1413 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост 
 16. К.л. № 1414 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 17. К.л. № 1415 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56
 18. К.л. № 1416 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1
 19. К.л. № 1418 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 28.09.2023 г.
 20. К.л. № 1419 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в         гр. Русе,  ул. „Александровска“ №51, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 21. К.л. № 1420 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 22. К.л. № 1421 Продажба на общински недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-1462 в кв. 107, с адрес  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Хемус“, № 10, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС   
 23. К.л. № 1422 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за търговска дейност
 24. К.л. № 1423 Промяна в списъците с общински жилища
 25. К.л. № 1424 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 26. К.л. № 1425 Учредяване право на пристрояване на пристройка към съществуващ гараж с идентификатор 63427.4.558.36.10, разположен в жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Даме Груев“ №6, бл. 31, вх. 1
 27. К.л. № 1426 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пет броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“
 28. К.л. № 1427 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на четири броя  гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба“ 3
 29. К.л. № 1428 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 30. К.л. № 1429 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе, местност „Лозята“
 31. К.л. № 1430 Изменение на Решение № 1418, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 50 / 13.07.2023 г.
 32. Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, находящ се в град Русе, за нуждите на Общински център за подкрепа за личностно развитие– Ученическа спортна школа – Русе
 33. Даване на съгласие за участие на Община Русе като партньор на „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД във връзка с подготовката и изпълнението на предложение за изпълнение на инвестиция „Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за „Индустриален парк ЛВЗ“, гр. Русе, в т.ч. обновяване на сградния фонд“ по процедура BG-RRP-3.007: „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ с финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост
 34. К.л. № 1381 Одобрение на проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на комбинирана концепция за Интегрирани териториални инвестиции
 35. К.л. № 1382 Кандидатстване на Община Русе с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на  Програма „Околна среда“ 2021-2027
 36. К.л. № 1405 Предоставяне на информация за текущото изпълнение по бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2023 г.
 37. К.л. № 1383 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
 38. К.л. № 1384 Сключване на нов договор за сътрудничество с „EКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД
 39. К.л. № 1385 Предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ – Русе
 40. К.л. № 1386 Сформиране Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Русе и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му
 41. К.л. № 1392 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе
 42. К.л. № 1408 Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Русе и  Университета за национално и световно стопанство
 43. К.л. № 1390 Премахване по целесъобразност на едноетажни сгради, с идентификатори 63427.2.3351.1 и 63427.2.3351.3,  находящи се в имот по кадастралната карта на гр. Русе, ул. „Видин“ №39, 39-А
 44. К.л. № 1391 Приемане на изменение на Обща схема преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе
 45. К.л. № 1393 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.298.22, местност „Саръ баир“, град Русе, община Русе
 46. К.л. № 1394 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.216.189 и 63427.216.190 , местност „Бъзов дол“, град Русе, община Русе
 47. К.л. № 1395 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.12, местност „Гълъбец“, град Русе, община Русе
 48. К.л. № 1396 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.309.28, местност „Караач“, град Русе, община Русе
 49. К.л. № 1397 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66158.69.114, местност „Смилекин“, с. Семерджиево, община Русе
 50. К.л. № 1398 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на пътна връзка  за ПИ 63427.298.22 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 51. К.л. № 1399 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 116.1 до о.т. 116.3 и план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 80460.187.1004, местност „Стопански двор“, с. Червена вода, община Русе
 52. К.л. № 1400 Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.156.2409 в квартал 1049 в м-ст „Под Левента“, гр. Русе и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на ул. „Ген. Кутузов“ между о.т. 8200, о.т. 8201 и о.т. 8202 и план за улична регулация (ПУР) на тупик с ширина 4м през нови о.т. 10833, 10834 и 10835
 53. К.л. № 1401 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 54. К.л. № 1402 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 63427.154.3 и 63427.154.4, местност „Хайдук дере“, гр. Русе, община Русе
 55. К.л. № 1417 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 47336.11.346 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 56. К.л. № 1387 Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе
 57. К.л. № 1388 Приемане на Актуализация на местоположението, броя на местата на таксиметровите стоянки и обозначаването им  в гр. Русе
 58. К.л. № 1389 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе
 59. К.л. № 1403 Приемане на обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България относно предприемане на действия за проектиране и изграждане на автомагистрала, свързваща гр.Русе и гр. Варна
 60. К.л. № 1404 Поправка на очевидна фактическа грешка
 61. К.л. № 1406 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 62. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2023 г. – юли 2023 г.
 63. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Велико Търново
 64. Питания на общински съветници
 65. Питане от Игнат Трайков, представляващ сдружение „Отговорно общество“
 66. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-883/14.09.2023

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                /Иво Пазарджиев/