Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 52-то заседание на Общински съвет – Русе

На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 52-то заседание, което ще се проведе на 27.10.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Избор на процедура за изграждане на спортно-зрелищен комплекс
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 г. – вх.№ 1078/06 г.; вх.№ 1108/06 г.
  Вносители: инж. Б. Йотов – Кмет; д-р Антон Въжаров
 1. Учредяване особен залог на активи от „ДКЦ–1–Русе” ЕООД – вх.№ 1089/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Допълване на Решение № 1073/29.09.2006 г. на ОбС – Русе – вх. № 1063/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Корекция в план сметките на извънбюджетните сметки на Община Русе разкрити в изпълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол – вх.№ 1091/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Увеличаване на числения състав по длъжностно разписание на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация” – вх.№ 1080/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Промяна в план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2006 г. – вх.№ 1061/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Приемане на ОГП за централна градска зона – вх.№ 1107/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – вх.№ 1105/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Допълване схемата за поставяне на РИЕ – вх. № 1059/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Изменение на план за регулация на ІІ – А етап, местността „Слатина” и откриване на процедура за продажба на имот – общинска собственост – вх.№ 1096/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Учредяване безвъзмездно право на строеж – вх. № 1095/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел – вх. № 1071/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Продължаване на договорни отношения – вх. № 1069/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от сгради – публична общинска собственост – вх.№ 1076/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – вх.№ 1070/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Отказ за разпореждане с общинска собственост– вх.№ 1085/06 г.; 1084/06 г.; 1082/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Извършване на доброволна делба чрез изкупуване дела на Община Русе – вх.№ 1083/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Промени в Наредба № 16 на ОбС – Русе – вх.№ 1079
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Допълване на Решение № 206/28.05.2004 г. на ОбС – Русе – вх.№ 1065/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Приемане на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища – вх.№ 1068
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Отпускане на персонална пенсия – вх.№ 1055/06 г.
  Вносител: инж. Б. Йотов – Кмет
 1. Опрощаване на държавни вземания на Мариела Борисова Ангелова
  Вносител: Искрен Веселинов – Председател на ОбС – Русе
 1. Питания