Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 53-то заседание, което ще се проведе на 24.11.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 53-то заседание, което ще се проведе на 24.11.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Декларация относно решение на Етичната комисия на Български лекарски съюз

Предложение – председател ОбС

2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2006 година.

Предложение –кмет

3. Корекция в план-сметката на специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК.

Предложение – заместник-кмет

4. Определяне на нови диференцирани средни брутни месечни работни заплати на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Образование”.

Предложение – кмет

5. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи.

Предложение – кмет

6. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища.

Предложение – кмет

7. Предложение на Проект за задание за обществена поръчка за дейностите: събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на гр. Русе и поддържане на обществената хигиена на териториите за обществено ползване на територията на гр. Русе.

Предложение – кмет

8. Увеличаване активите на „Паркстрой” ЕООД с магазин за цветя на пл.„Ив. Вазов”, ул.„П.Славейков”.

Предложение – кмет

9. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии.

Предложение – кмет

10. Продължаване договорни отношения.

Предложение – кмет

11. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Предложение – кмет

12. Минимални цени при разпореждане с общинските имоти.

Предложение – кмет

13. Извършване на замяна на общински имот – частна собственост, по ул.”Коледница”№10 с четири броя апартаменти, собственост на “Адис – Калинов”ООД.

Предложение – кмет

14. Отмяна на прието Решение № 1105, прието с Протокол № 51/29.09.2006 г. от ОбС-Русе и приемане на ново решение.

Предложение – кмет

15. Изменение и допълнение на Решение № 829, прието с Протокол №50 от 17.09.1999 г. на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

16. Отмяна на решение № 614, прието с протокол № 32/27.05.2006 г. на ОбС – Русе. Замяна на имот, частна общинска собственост с имоти, собственост на „СПАРКИ” АД

Предложение – кмет

17. Разпореждания с имоти общинска собственост:

  1. Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се по бул. „България”, ъгъла с бул. „Цар Освободител” – гр. Русе
  2. Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV – 5025 в ж.к. „Родина”
  3. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот по ул. „Княжеска” 1 Б гр. Русе
Предложение – кмет

18. Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в град Русе на граждани, настанени по административен ред, притежаващи жилищно – спестовен влог.

Предложение – кмет

19. Разкриване на пункт на детска млечна кухня в гр. Мартен.

Предложение – кмет

20. Приемане на правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища.

Предложение – кмет

21. Програмен проект и проекто-бюджет на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” – 2007 г.

Предложение – кмет

22. Създаване на общинско предприятие „Театрален комплекс”.

Предложение – кмет

23. Приемане на промяна в Наредба 16 на ОбС-Русе.

Предложение – кмет

24. Удостояване на инж.Лилян Лазаров /посмъртно/ с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.

Предложение – група общински съветници

25. Отмяна на решение № 1124/27.10.2006 г. на ОбС – Русе

Предложение – председател ОбС

26. Питания
27. Изказвания на граждани

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ/