Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на 54-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе

На основание чл. 23 ал. 2 т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 54-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2006 г. от 9.00 часа в Пленарна зала на Община Русе, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане клетва на общински съветник
2. Отчет за решенията на ОбС

Докл.: Кмет

3. Разпореждане с общинска собственост

– Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижими имоти:

1. УПИ ІІ-20 от кв. 64 по плана на село Сандрово, община Русе
2. УПИ ХІІІ-32 кв. 5 по плана на с. Долно Абланово, община Русе – вх. № 1274

– Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижими имоти в гр. Мартен, Община Русе – вх. № 1276
– Продажба на общински жилищни имоти, намиращи се в гр. Русе, на граждани настанени по административен ред, притежаващи жилищно-спестовен влог – вх. № 1285
– Продажба на общински недвижим имот в землището на гр. Русе, представляващ земеделска земя – вх. № 1273
– Продажба на общински недвижим имот в гр. Русе, представляващ земеделска земя – вх. № 1283
– Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот по ул. „Княжеска” 1Б, гр. Русе – вх. № 1306
– Откриване на тръжна процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се по бул. „България”, ъгъла с бул. „Цар Освободител” в гр. Русе – вх. № 1286
– Откриване на процедура за провеждане на конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – вх. № 1288
– Продажба на общински недвижим имот в с. Сандрово, община Русе, представляващ земеделска земя – вх. 1291

Докл.: Кмет

4. Отказ за замяна на общински недвижим имот по ул. „Янтра” № 9 гр. Русе, с частни апартаменти – вх. № 1287

Докл.: Кмет

5. Замяна на частен недвижим имот с общински УПИ VІІ-5023, кв. 726, гр. Русе – вх. № 1290

Докл.: Кмет

6. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Г. Делчев” № 4 чрез изкупуване на общинската част – вх. № 1281

Докл.: Кмет

7. Извършване на доброволна делба чрез изкупуване дела на Община Русе – вх. № 1284

Докл.: Кмет

8. Отказ за делба и продажба на имот, общинска собственост – вх. 1282

Докл.: Кмет

9. Освобождаване на Йордан Радев Райков от длъжността Управител на „Изкуство-ДВ” ЕООД – вх. № 1277

Докл.: Кмет

10. Актуализиране на погасителния план на „Общински пазари” ЕООД по Акт № 12/30.12.2004 г. за задължения към Община Русе – вх. № 1308

Докл.: Кмет

11. Реализация на проекта за „Синя зона” в гр. Русе /предоставяне на места за кратковременно паркиране/ чрез публично частно партньорство или за създаване на Общинско предприятие за управление на Проект „Синя зона” – вх. № 1278

Докл.: Кмет

12. Освобождаване от длъжност на разпоредителя на специалния фонд по чл. 10 ал. 1 т. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – инж. Валери Любенов Андреев и определяне на нов разпоредител – инж. Александър Нанев Неделчев – Зам. кмет на Община Русе – вх. № 1333

Докл.: Кмет

13. Допълнение на Решение № 66, прието с Протокол от 29.01.2004 г. на ОбС – Русе т. 5 избор на членове на смесени комисии в частност за комисията по ЗУЖВГМЖСВ – вх. № 1329

Докл.: Кмет

14. Промяна в състава на постоянните комисии на ОбС – Русе

Докл.: Председател ОбС

15. Откриване на производство по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за улица в кв. 22 ж.р. „Веждата”. Отмяна на решения № 359, прието с протокол № 19І29.10.2004 г. и № 915/прието с протокол № 44/31.03.2006 г. на ОбС – Русе – вх. № 1275

Докл.: Кмет

16. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – вх. № 1293

Докл.: Кмет

17. Допълнение към Решение № 1141, прието с Протокол № 53/24.11.2006 г. на ОбС – Русе – вх. № 1302

Докл.: Кмет

18. Учредяване на съвместно акционерно дружество за изграждането на спортно-развлекателен комплекс в гр. Русе – вх. № 1298

Докл.: Кмет

19. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост, за клубове на юридически лица с нестопанска цел – вх. 1279
– Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – вх. № 1280

Докл.: Кмет

20. Дарение на стопански инвентар на второстепенни разпоредители с кредити и читалища – вх. № 1301

Докл.: Кмет

21. Корекция на бюджета на Община Русе за 2006 г. – вх. № 1300, вх. № 1321, вх.№1337

Докл.: Кмет

22. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2007 г.

Докл.: Кмет

23. Определяне на размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината – вх. № 1266

Докл.: Общински съветници

24. Приемане на решение за ползване на банков кредит за довършване на „Доходното здание” и рефинансиране на съществуващ кредит за основен ремонт на улична мрежа – вх. № 1299

Докл.: Кмет

25. Приемане на текста на декларация относно приемане на мерки срещу некачествените услуги на „E.On” – гр. Варна – вх. № 1312

Докл.: Общински съветници

26. Лицензиране на Община Русе като ефирен регионален обществен радиооператор – вх. № 1267

Докл.: Кмет

27. Промяна в Наредба № 15 на ОбС – Русе, изразяваща се в добавяне на нов раздел „Определяне на реда за събиране и управление на ИУМПС и отпадъците от тях, намиращи се върху държавна или общинска собственост” – вх. № 1268

Докл.: Кмет

28. Изменение на Наредба № 16 – вх. № 1270

Докл.: Кмет

29. Промяна в Правилника за организацията и работата на ОбС – Русе – вх. № 1297

Докл.: Председател ОбС

30. Поставяне на паметник на войниците от с. Сандрово, загинали за свободата на България – вх. № 1318

Докл.: Председател ОбС

31. План за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. вх. № 1217

Докл.: Кмет

32. План за заседанията на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2007 г.

Докл.: Председател ОбС

33. Опрощаване на държавни вземания на Ремзи Юмеров

Докл.: Председател ОбС

34. Опрощаване на държавни вземания на Севин Алиш

Докл.: Председател ОбС

35. Питания
36. Изказвания на граждани.